توضيحات
راهنماي وب سرویس ارسال اطلاعات به سامانه جامع عوارضي ها نسخه 3.3 بهمن 95ws_Tolls Data_v3.3-951127.pdf
  
1395/11/27 10:54 غ.م
فايل پيش نويس تفاهنامه سه جانبه بانك مسكن (مخصوص شركتهاي آزادراهي)Rmto.Maskan.Tafahomnameh_950221.docx
  
1395/2/21 10:13 غ.م
دستورالعمل استقرار سامانه برخط ارسال داده هاي پرداخت عوارضws_tolls data_940901_2.pdf
  
1395/2/12 08:14 غ.م
نقشه اجرایی فوندانسيونها (مخصوص شركتهاي آزادراهي)نقشه اجرایی فوندانسيونها.zip
  
1395/2/8 03:01 غ.و
طرح نقوش و جانمائي علايم (مخصوص شركتهاي آزادراهي)طرح نقوش و جانمائي علايم.zip
  
1395/2/8 03:00 غ.و