هیچ موردی برای نشان دادن در این نما "فرآيندهاي ستادي" وجود ندارد.