ضمیمه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
۱۱۰۰۱۵۰۶۱۱۰۰۹۷۱آذرآهوتهرانتهران۱۰۱۰۱۹۰۹۰۳۰فعالسهامي خاصمسعود احمدی منصور ابادشرکتندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۸/۱۱/۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۱۱۱۰۰۷۶۰دیدارسیرگیتی (بین  المللی )تهرانپايانه  غرب۰فعالنقی نیک اخترشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۳/۳۰۰۲۱۴۴۶۵۹۵۴۳خصوصیتهران - میدان آزادی - ترمینال غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۳۱۱۰۰۷۸۷ایران  پیام  نو(بین المللی )تهرانتهران۱۰۱۰۱۵۹۳۸۵۸فعالسهامي خاصپونه شاه محمدیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۱۱/۱۲۴۴۶۶۹۰۰۱خصوصیتهران - میدان آزادی - ترمینال غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۵۱۱۰۰۸۳۸گیتی  پیماایرانتهرانپايانه  غرب۱۰۱۰۱۵۲۱۶۶۴فعالخصوصیفرشته حسيني شجاعشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۸/۰۲/۱۷۴۴۶۳۲۰۰۷خصوصیترمینال غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۲۱۱۰۰۷۸۶سیماسفر(بین المللی )تهرانتهران۱۰۱۰۱۵۳۶۵۹۰فعالمسئولیت محدودمهری اصغرزاده درخشانشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۳/۱۷۴۴۶۴۵۶۳۲خصوصیتهران-پایانه آزادی شرکت بین المللی سیما سفرندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۴۱۱۰۰۸۸۲جوان  سیر ایثار(بین  المللی )تهرانپايانه  جنوب۰فعالمحمدجواد پورسعیدیشرکتندارداتوبوسپایانه اختصاصی۱۳۹۷/۰۴/۱۹۶۶۵۷۵۰۲۸ (۰۲۱)خصوصیخیابان آزادی،حدفاصل خیابان شهید قانع  و وزارت کار پ۲۴۳ندارد
  
۱۴۰۰۰۰۳۹۱۲۰۰۸۹۴دیدارسیرگیتی (قم)قمقم۱۰۱۰۱۵۳۸۹۱۴فعالمسئولیت محدودشعبهدیدارسیرگیتی (بین  المللی )ندارداتوبوس - مینی بوساجاره ای۱۳۹۷/۰۴/۰۳۰خصوصیوارد نشده استندارد
  
۱۶۰۰۰۱۲۰۱۲۰۰۷۷۹پرتو سیر مازندرانمازندرانسارئ۱۰۷۶۰۲۴۶۴۵۳فعالتعاونیناصر کلانتریشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۸/۰۱۱۳۹۹/۰۴/۲۰۰۱۱۳۳۴۰۷۷۷۰خصوصیساری کمربندی ولیعصر شرقی پایانه دولت غرفه ۱۶ندارد
  
۱۶۰۰۰۱۲۱۱۲۰۰۷۹۱زرین سیرمازندرانسارئ۱۰۷۶۰۲۶۶۹۵۹فعالسهامي خاصهدی محمودیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۱/۰۹/۰۱۱۳۹۹/۰۱/۲۰۳۳۲۶۱۴۰۴خصوصیساری-کمربندی شرقی - پایانه دولتندارد
  
۲۶۰۰۰۸۳۸۱۳۰۰۰۰۳نیل چشم گستر(تبریز)آذربايجان شرقيتبريز۱۰۲۲۰۰۷۷۰۱۴فعالسهامي خاصشعبهنیل  چشم  گسترندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۰۴/۰۱۱۳۹۷/۰۴/۲۳۰۴۱۳۲۶۱۳۴۳۲خصوصیتبریز -میدان اذربایجان-پایانه مسافربری شمال غرب تبریزندارد
  
۲۶۰۰۰۸۳۹۲۶۰۰۷۹۵بهارافشان مولوی (تبریز)آذربايجان شرقيتبريز۱۰۲۲۰۱۰۰۳۶۷فعالخصوصیشعبهبین  المللی بهارافشان مولویندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۱۱/۲۸۱۳۹۹/۰۹/۰۶۰۴۱۳۲۶۱۰۰۸۳خصوصیتبریز-میدان آذربایجان ترمینال شمالغربندارد
  
۲۶۰۰۰۸۳۷۱۲۰۰۹۱۷دیدارسیرگیتی (تبریز)آذربايجان شرقيتبريز۱۰۱۰۱۵۳۸۹۱۴فعالخصوصیشعبهدیدارسیرگیتی  تبریزندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۱۲/۰۴۱۳۹۷/۰۳/۳۰۰۴۱۳۲۶۱۴۷۵۰خصوصیفرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریزندارد
  
۲۶۰۰۰۳۰۹۱۳۰۰۰۲۴آرام سفرآذربايجان شرقيتبريز۱۰۲۰۰۱۳۰۶۸۷فعالمسئولیت محدودفرزين موسوي زاده محموديشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۱۵۱۳۹۸/۰۴/۲۰۳۴۷۹۰۷۰۷خصوصیتبریز - ابوریحان - آخر سلیمان خاطر - پایانه مسافربری - سالن ۱ندارد
  
۲۶۰۰۰۳۱۱۱۳۰۰۰۲۶میهن سفر تبریزآذربايجان شرقيتبريز۱۰۲۰۰۱۴۳۶۲۷فعالمسئولیت محدودسيد ناصر حسيني تبريزيشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۹/۱۲۱۳۹۶/۰۵/۱۶۰۴۱۳۴۷۵۰۹۷۸خصوصیتبریز - انتهای سلیمان خاطرندارد
  
۲۶۰۰۰۳۱۰۱۳۰۰۰۲۵خوش راه تبریزآذربايجان شرقيتبريز۱۰۲۰۰۱۳۷۳۲۴فعالسهامي خاصناصر حسین زاده بنابیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۷/۰۶/۱۰۱۳۹۹/۰۷/۱۱۰۴۱۳۴۷۹۸۴۵۷خصوصیتبریز -ترمينال بزرگ  - غرفه شماره۸ندارد
  
۳۱۰۰۰۴۸۶۱۲۰۰۳۲۴آسایش پیمای شرقخراسان رضويمشهد (خراسان )۱۰۳۸۰۲۸۴۰۶۶فعالسهامي خاصمحمد قربان قلندرآبادیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۲/۰۵۳۸۵۱۹۴۷۹خصوصیپایانه مسافربری امام رضا (ع) جنب پارکینگ سمت چپندارد
  
۳۱۰۰۰۴۹۰۱۲۰۰۴۷۰بین المللی  راه آفاقخراسان رضويمشهد (خراسان )۱۰۳۸۰۲۷۷۶۱۵فعالسهامي خاصسید غلام محمد کلالیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۸/۰۲/۰۶۱۳۹۶/۰۵/۱۹۳۸۵۱۹۶۷۶خصوصیپایانه مسافربری امام رضا (ع)ندارد
  
۳۱۰۰۰۴۸۹۱۲۰۰۵۱۶دنیاگردان خراسانخراسان رضويمشهد (خراسان )۱۰۳۸۰۲۶۵۹۹۷فعالسهامي خاصایمان چوبدار محمد آبادشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۰۵۱۳۹۸/۰۵/۰۸۳۸۵۳۱۰۴۲خصوصیپایانه مسافربری امام رضا علیه السلامندارد
  
۵۴۰۰۰۱۷۵۵۴۰۰۴۷۶رویال  سفر رشتگیلانرشت۱۰۷۲۰۱۷۶۳۴۰فعالسهامي خاصاسمعیل محمدی رادشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۱۲/۱۶۰۱۳۳۳۶۰۶۶۷خصوصیرشت مید ان گیل پایانه مسافربریندارد
  
۵۷۰۰۰۳۷۳۱۲۰۰۸۹۸سیما سفر (سلماس)آذربايجان غربيسلماس۱۰۷۸۰۰۲۳۰۵۴فعالمسئولیت محدودشعبهسیماسفر(بین المللی )ندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۴۰۰/۱۰/۰۱۱۳۹۸/۰۳/۱۷۰۴۴۳۵۲۴۵۳۹۰خصوصیآ. غ شهرستان سلماس ترمینال مسافربری سلماسندارد
  
۵۷۰۰۰۳۷۵۱۳۰۰۰۴۱سیماسفر (خوی)آذربايجان غربياروميه۰فعالشعبهسیماسفر(بین المللی )ندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۸/۰۴/۳۱۱۳۹۷/۰۳/۱۷۰۴۴۳۶۲۴۱۴۷۰خصوصیترمینال شهید درستی غرفه ۱۲ندارد
  
۵۷۰۰۰۳۷۱۱۲۰۰۷۹۳زرین سیر (شعبه)آذربايجان غربيخوئ۰فعالشعبهبین  المللی  زرین  سیر ساریندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۵/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۰۱/۲۰۲۲۵۰۵۹۲خصوصیخوی تقاطع بلواز شهید غروبی و کمربندی شهید حجازی فرندارد
  
۵۷۰۰۰۴۵۷۵۷۰۰۳۷۴سرای سیر تهران شعبه پیرانشهرآذربايجان غربيپيرانشهر۱۰۱۰۲۰۷۳۶۱۰فعالمسئولیت محدودشعبهسرای سیر تهرانندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۱۱/۰۱۱۳۹۷/۰۶/۲۰۰۴۴۴۴۲۴۱۷۱۷خصوصیپیرانشهر ۰ ترمینال بین شهریندارد
  
۵۷۰۰۰۳۸۹۵۷۰۰۳۶۶جهانگرد شهر ریآذربايجان غربيمهاباد (آذربايجان  غربي )۱۰۱۰۱۹۳۲۴۵۶فعالسهامي خاصشیدا امینیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۳/۱۰۱۳۹۷/۰۵/۰۶۰۴۴۴۲۴۴۹۶۹۶مهاباد-خ شورا-پایانه مسافربری - شرکت بین المللی جهانگرد شهر ریندارد
  
۵۷۰۰۰۳۹۲۵۷۰۰۳۶۷سفربخیرآذربايجان غربيمهاباد (آذربايجان  غربي )۱۰۱۰۱۹۰۵۸۲۰فعالمسئولیت محدودمحمد حاجی زادهشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۲/۲۷۱۳۹۷/۰۵/۰۶۴۲۴۴۹۸۹۸مهاباد بلوار شورا ترمینال جدیدالحداثندارد
  
۵۷۰۰۰۱۶۳۱۲۰۰۶۵۸همسفر تندرو ارومیهآذربايجان غربياروميه۱۰۳۸۰۲۸۲۰۰۷فعالسهامي خاصرویا الهوردی زادهشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۳/۰۸۳۲۳۸۱۲۱۸خصوصیارومیه خ هفت تیر پایانه شهید کاملیندارد
  
۵۷۰۰۰۱۷۴۱۳۰۰۰۴۰ره پی صباآذربايجان غربيمهاباد (آذربايجان  غربي )۰فعالسید عبدالله سید چرمچیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۴/۰۲/۰۹۱۳۹۶/۱۱/۱۲۰۴۴۴۲۴۴۷۶۷۷خصوصیمهاباد بلوار شوراندارد
  
۵۷۰۰۰۱۷۶۵۷۰۰۳۲۹بین  المللی  عدل  سیر ایرانیانآذربايجان غربياروميه۰فعالنورالدین سرتیپیشرکتندارداتوبوس - مینی بوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۱۰/۱۷۳۲۳۳۱۳۳۳خصوصیارومیه-خیابان ۷تیر-پایانه مسافربری شهیدکاملیندارد
  
۵۷۰۰۰۱۷۳۵۷۰۰۳۳۰بین المللی  نیل  چشم  گسترآذربايجان غربياروميه۱۰۲۲۰۰۷۷۰۱۴فعالسهامي خاصسیامک احمدیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۴/۲۳۰۴۴۳۲۳۳۳۳۳۷خصوصیارومیه - خ هفت تیر -ترمینال بزرگ ارومیهندارد
  
۵۷۰۰۰۱۷۵۵۷۰۰۲۳۱بین  المللی بهارافشان مولویآذربايجان غربياروميه۱۰۲۲۰۱۰۰۳۶۷فعالمسئولیت محدودیحیی احمدی منصور ابادشرکتندارداتوبوس - سواریپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۰۹/۰۶۰۴۴۳۲۳۴۶۴۱۱خصوصیارومیه -بلوار ۷تیر ترمینال شهید کاملیندارد
1 - 30بعدی