۱۱۰۰۱۷۰۷۱۱۰۱۱۱۷تابان گهرتهرانتهران۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸فعالسهامي خاصآتوسا قبائیانتوزیع و پخشپخشفورواردر - کریرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۸/۰۷/۲۵۱۳۹۸/۱۱/۲۶۲۶۸۵۱۷۲۰خصوصیخیابان خاوران کیلو متر ۱۸فرین اباد جنب کار خانه تکنو اجرندارد
  
۱۱۰۰۱۱۱۹۱۱۰۰۱۶۷پخش  رازیتهرانتهران۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱فعالخصوصیمسعود بهرامي نويدتوزیع و پخشپخشکریرنداردسراسریاجاره ای۱۳۹۶/۰۷/۰۲۱۱۱خصوصی۱۱ندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۱۱۱۰۰۹۹۷لجستيك گلديران نوين كيشتهرانتهران۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹فعالسهامي خاصمهدی باقریتوزیع و پخشپخشفورواردر - کریرنداردسراسریخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۷/۰۱/۰۱۱۳۹۷/۱۲/۲۴خصوصیجاده قديم قم - بعد از كهريزك - خيابان امام حسين - نبش چهارم شمالي - انبار ياقوتندارد
  
۱۱۰۰۱۴۵۵۱۱۰۰۷۴۱فتح المبین  رامشیرتهرانرباط كريم۱۰۴۲۰۱۰۴۸۷۳فعالمسئولیت محدودشعبهفتح المبین  (تهران )خرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۰۸/۰۱۰۲۱۵۵۲۹۵۷۳۹خصوصیتهران- جاده ساوه- نسیم شهر پایانه بار حمل و نقل استان تهران غرفه ۹۷ندارد
  
۱۱۰۰۱۴۶۳۱۱۰۰۲۶۳گیتی  نوردتهرانتهران۱۰۲۶۰۰۹۵۷۳۰فعالمسئولیت محدودشعبهگیتی نوردخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۷/۰۶/۳۰۰۲۱۳۳۹۰۸۳۶۵خصوصیتهران خیابان ۱۵خردادنرسیده به چهارراه سیروس پلاک۳۱۷ندارد
  
۱۱۰۰۱۴۹۵۱۱۰۰۷۷۶آراسته بار مسعودتهرانتهران۱۰۲۰۰۱۲۷۰۴۷فعالمسئولیت محدودشعبهآراسته  بار مسعود(باسمنج )عمومیکریرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۰۳/۱۵۱خصوصیتبریز-باسمنج-خیابان امام خمینی-روبروی پمپ بنزینندارد
  
۱۱۰۰۱۴۶۲۱۱۰۰۰۷۶ایثارگران  فعالتهرانتهران۱۰۲۶۰۰۱۷۲۷۸فعالسهامي خاصشعبهایثار گران فعالخرده بارکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۶/۰۹/۱۰۰۳۱۵۲۴۶۴۰۲۷خصوصیمبارکه جاده شهرضا پایانه حمل و نقل کالا شرکت ایثارگران فعالندارد
  
۱۱۰۰۱۴۶۶۱۱۰۰۶۲۹محسن  بار خلخالتهرانتهران۱۰۲۴۰۰۱۴۱۵۴فعالمسئولیت محدودشعبهمحسن  بارخرده بارفورواردر - کریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۹/۰۱۱۳۹۶/۰۶/۰۹۳-۵۵۲۹۶۳۵۰خصوصیتهران كيلومتر۲۲جاده ساوه پايانه غرفه۳۲۲ندارد
  
۱۱۰۰۱۷۹۵۱۱۰۱۱۳۷سپهر سيمان مشهدتهرانتهران۱۰۳۳۸۰۵۳۶۷۸فعالسهامي خاصمهران چمنیشعبهسپهرسیمان  مشهدعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۸/۰۸/۲۶۱۳۹۷/۰۲/۰۲۵۵۲۹۵۱۷۷خصوصیپایانه نسیم شهر غرفه ۲۷۰ندارد
  
۱۱۰۰۰۸۸۲۱۱۰۰۲۹۸ساداتتهرانتهران۰فعالاسمعیل حاجی حسینی سفیدهموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۵/۰۶/۱۳۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۱۱۱۱۱خصوصیتهران - جاده ساوه - نیسم شهر - پایانه حمل و نقل کالا غرفه ۲۰۶ندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۲۱۱۰۰۱۲۷سعیدیتهرانتهران۰فعالاصغر سعیدیموسسهعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۷/۰۵/۰۶۵۵۳۰۸۰۶۵خصوصیپايانه حمل ونقل كالا - غرفه ۱۰۵ندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۲۱۱۰۰۱۲۷سعیدیتهرانتهران۰فعالاصغر سعیدیموسسهعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۰۶۵۵۳۰۸۰۶۵خصوصیپايانه حمل ونقل كالا - غرفه ۱۰۵ندارد
  
۱۱۰۰۱۱۸۸۱۱۰۰۰۴۹ایران  نوبارتهرانتهران۰فعالمحمدعلی آتشگرموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۷/۰۳/۲۳۵۵۲۹۵۴۹۱خصوصیغرفه ۳۱ پایانه های بزرگ تهرانندارد
  
۱۱۰۰۱۲۰۶۱۱۰۰۰۷۸تهرانتهرانتهران۰فعالعباس حسینی سیانکیموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۲۱۵۵۲۹۵۸۲۰خصوصیتهران کیلومتر۲۲جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه شماره ۱۰۳ندارد
  
۱۱۰۰۱۲۰۶۱۱۰۰۰۷۸تهرانتهرانتهران۰فعالعباس حسینی سیانکیموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۲۱۵۵۲۹۵۸۲۰خصوصیتهران کیلومتر۲۲جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه شماره ۱۰۳ندارد
  
۱۱۰۰۱۱۸۹۱۱۰۰۰۵۰باختر (تهران )تهرانساير شهرهاي  استان  تهران۰فعالعبدالخالق عامری شهرابیموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیملکی۱۳۹۵/۱۱/۱۵۱۳۹۷/۰۵/۰۶۱۱-۵۵۲۹۵۵۰خصوصیمیدان شوش خیابان فداییان اسلام پایین تر از پل بعثت روبروی مسجد نوروزی پ ۲۰۸ندارد
  
۱۱۰۰۱۱۸۹۱۱۰۰۰۵۰باختر (تهران )تهرانساير شهرهاي  استان  تهران۰فعالعبدالخالق عامری شهرابیموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیملکی۱۵۰۰/۰۱/۰۱۱۳۹۷/۰۵/۰۶۱۱-۵۵۲۹۵۵۰خصوصیمیدان شوش خیابان فداییان اسلام پایین تر از پل بعثت روبروی مسجد نوروزی پ ۲۰۸ندارد
  
۱۱۰۰۰۸۹۳۱۱۰۰۳۲۸جعفریه  پیشواتهرانپيشوا۰فعالسعید روغنی  جعفریموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۸/۰۳/۰۸۲۹۲۲۲۲۲۲۸خصوصیپيشوا بلوار شهيداردستانيندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۱۱۱۰۰۱۲۲سپهرغربتهرانتهران۰فعالسيدعباس طباطبائيموسسهعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیملکی۱۳۹۵/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۹/۱۴۵۵۰۶۶۶۳۰خصوصیتهران کيلومتر۲۲جاده ساوه پايانه کالاندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۱۱۱۰۰۱۲۲سپهرغربتهرانتهران۰فعالسيدعباس طباطبائيموسسهعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۴۷۰/۰۹/۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴۵۵۰۶۶۶۳۰خصوصیتهران کيلومتر۲۲جاده ساوه پايانه کالاندارد
  
۱۱۰۰۱۲۳۵۱۱۰۰۱۴۱شمالتهرانتهران۰فعالاسمعیل زرشکی لنگرودیموسسهخرده بارفورواردرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۰۶۵۵۶۳۱۴۱۵خصوصیتهران خیابان شوش غربی نرسیده به میدان شهیدهرندی پلاک۱۷۷ندارد
  
۱۱۰۰۱۳۶۴۱۱۰۰۱۸۵مهرایرانتهرانتهران۰فعالمحمدرضا صادقیموسسهعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۸/۰۴/۰۹۵۵۶۳۰۰۹۶خصوصیتهران خ شوش غربی بعدازسه راه خیام پلاک ۳۰۵ندارد
  
۱۱۰۰۱۴۴۹۱۱۰۰۰۲۶اتوشهپرتهران  (اتوشهپررجایی )تهرانتهران۰فعالمسئولیت محدودحسن عامري سفيدهموسسهعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۵/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۴/۰۷۵۵۲۹۵۷۷۰خصوصیتهران-نسیم شهر-پایانه های استان تهران-غرفه ۷۷ندارد
  
۱۱۰۰۰۹۹۳۱۱۰۰۰۳۴اعتماد(تهران )تهرانتهران۰فعالمحمدرضا حسینی سیانکیموسسهخرده بارفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۷/۰۵/۱۰۳۳۴۰۰۸۱۶خصوصیجاده ورامین سه راه تقی آبادندارد
  
۱۱۰۰۰۹۹۱۱۱۰۰۰۳۲اصفهان  (تهران )تهرانتهران۰فعالمحمدرضا عامری تورزنیموسسهخرده بارفورواردر - کریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۴/۱۴۳۱-۵۵۲۹۵۸۲خصوصیتهران کیلومتر۲۲جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه شماره ۹۹ندارد
  
۱۱۰۰۰۹۸۳۱۱۰۰۰۱۱ابوذربار(تهران )تهرانتهران۰فعالحسن مهدی زادهموسسهخرده بارفورواردر - کریرنداردشهرستانیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۱۸۸-۵۵۲۹۶۰۷۵خصوصیتهران كيلومتر۲۲جاده ساوه پايانه كالاندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۴۱۱۰۰۱۳۴شاهینتهرانتهران۰فعالناصر عامری سفیدهموسسهعمومیفورواردرنداردشهریاجاره ای۱۳۹۷/۰۶/۰۴خصوصیندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۶۱۱۰۰۱۴۴شهابتهرانتهران۰فعالحمید احمدی زادهموسسهعمومیفورواردرنداردشهریپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۲۱۵۵۱۸۷۷۷۲خصوصیتهران خیابان شوش غربی ایستگاه قندوشکرپلاک۲۰۰ندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۶۱۱۰۰۱۴۴شهابتهرانتهران۰فعالحمید احمدی زادهموسسهعمومیفورواردرنداردشهریپایانه اختصاصیملکی۱۳۹۷/۰۵/۰۴۰۲۱۵۵۱۸۷۷۷۲خصوصیتهران خیابان شوش غربی ایستگاه قندوشکرپلاک۲۰۰ندارد
  
۱۱۰۰۱۳۵۹۱۱۰۰۱۵۸فردوستهرانتهران۰فعالمسئولیت محدودمجید عامری گزنونیموسسهعمومیفورواردرنداردشهریخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۷/۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵۵۵۰۷۳۰۶۱خصوصیمیدان شوش فداییان جنب مسجد مهدیهندارد
1 - 30بعدی