15417
  
۶۱۰۰۰۳۵۹۶۱۰۰۸۱۳كميل بار بلوچستانسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۸۶۱۷۹۴۸۳۲فعالسهامي خاصاحمد اسفندمرشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۳/۲۱۹۳۷۹۷۱۰۸۹۰خصوصیچابهار پايانه عمومي بارندارد
15418
  
۶۱۰۰۰۰۲۴۶۱۰۰۰۹۳هامون  کنارسيستان و بلوچستانزابل۱۰۵۰۰۰۲۳۷۴۰فعالسهامي خاصامیر سالاری دشت بیاضشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۵/۰۱/۰۱۱۳۹۶/۱۰/۲۹۵۴۳۲۲۲۹۲۲۶خصوصیزابل: شهید میرحسینیندارد
15419
  
۶۱۰۰۰۰۶۱۶۱۰۰۳۲۷زمردباربلوچستانسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۸۷۱۸۶فعالسهامي خاصمحسن عیسایی رادشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۹/۰۱۱۳۹۸/۰۴/۱۹۳۳۵۰۶۶۱۱خصوصیزاهدان - پايانه عمومي بار - غرفه ۲۶ندارد
15420
  
۶۱۰۰۰۰۹۳۶۱۰۰۷۴۴کوله  بار ایرانشهرسيستان و بلوچستانايرانشهر۱۰۵۰۰۰۱۴۰۵۰فعالسهامي خاصمحمد رسولیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیملکی۱۳۹۶/۰۵/۲۳۰۵۴۳۷۲۱۲۶۱۳خصوصیایرانشهر بلوار خاتم الانبیا روبرو دانشکده پرستاریندارد
15421
  
۶۱۰۰۰۰۸۵۶۱۰۰۳۵۶ایزدبارسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۱۲۰۰۲۴۲۸فعالسهامي خاصصادق بادافرهشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۷/۰۱۱۳۹۸/۰۷/۰۵۰۵۴۳۵۳۳۱۵۱۲خصوصیچابهار-پایانه بارعمومی -غرفه ۱۶-شرکت حمل ونقل ایزدبارندارد
15422
  
۶۱۰۰۰۰۳۲۶۱۰۰۱۱۳سوران  سیبسيستان و بلوچستانسيب  و سوران۱۰۵۰۰۰۱۰۷۲۴فعالسهامي خاصعطاالله نعمت الهیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیاجاره ای۱۳۹۷/۰۸/۰۱۱۳۹۶/۰۶/۲۲۰۵۴۳۷۶۹۳۵۳۰خصوصیسوران کمال آباد خیابان بهشتی روبه روی مدرسه راهنمایی ولایتندارد
15423
  
۶۱۰۰۰۳۷۰۶۱۰۰۸۱۷آسان سير چابهارسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۱۲۰۰۳۲۱۰فعالسهامي خاصمحمد حبیب پورشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۱/۰۱۱۳۹۷/۰۲/۲۸۰۹۱۱۱۵۲۶۵۸۸خصوصیساري - خيابان سلمان فارسيندارد
15424
  
۶۱۰۰۰۰۱۷۶۱۰۰۰۸۳حمیدبارسيستان و بلوچستانخاش۱۰۸۶۰۲۸۲۲۸۸فعالسهامي خاصعبدالامير فقيردادزهيشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۶/۰۴/۱۸۰۵۴۳۳۷۱۵۴۸۲خصوصیکیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاش غرفه ۴ندارد
15425
  
۶۱۰۰۰۳۶۰۶۱۰۰۸۱۲بهاره بار چابهارسيستان و بلوچستانكنارك۱۰۵۱۲۰۰۱۹۸۰فعالسهامي خاصمحسن ناصحشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه اختصاصیملکی۱۳۹۶/۰۸/۲۴۰۹۱۵۳۰۶۲۹۷۰خصوصیبخش زرآبادندارد
15426
  
۶۱۰۰۰۳۶۳۶۱۰۰۸۲۲اطلس بار بلوچستانسيستان و بلوچستانخاش۱۴۰۰۰۱۱۷۲۳۹فعالسهامي خاصغلام محمد جمشید زهیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۸/۰۷/۱۵۰۹۳۶۴۵۱۴۵۰۰خصوصیسیستان و بلوچستان شهرستان خاش کیلومتر ۳ جاده سراوان پایانه بار خاشندارد
15427
  
۶۱۰۰۰۰۲۱۶۱۰۰۰۸۷خادم  کارـ کالاسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۸۶۰۲۳۱۵۱۴فعالسهامي خاصعبدالعزیز براهوئی مالکشرکتعمومیکریرداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۴/۰۱۱۳۹۸/۰۱/۱۲۰۵۴۳۳۵۱۲۱۶۱خصوصیزاهدان ابتدای جاده کرمان پایانه بار زاهدان غرفه شماره ۱۱ندارد
15428
  
۶۱۰۰۰۰۷۸۶۱۰۰۳۴۸سعادت بار چابهارسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۱۲۰۰۲۱۱۱فعالمسئولیت محدوداسحق جمالزهیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۱/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۱۲۰۵۴۳۵۳۳۲۳۳۵خصوصیاستان سيستان و بلوچستان شهرستان چابهار كيلومتر ۵ جاده ايرانشهرندارد
15429
  
۶۱۰۰۰۰۲۷۶۱۰۰۰۹۹شاهین  ـ کالاسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۵۱۱۴۹فعالسهامي خاصعبدالصمد براهوئیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۵/۰۴/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۳۰۳۳۵۱۵۱۰۹خصوصیزاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بار غرفه  ۱۶   www.shahinzahedan.comندارد
15430
  
۶۱۰۰۰۰۷۳۶۱۰۰۳۴۳کلان بار چابهارسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۱۲۰۰۱۶۱۷فعالسهامي خاصکسری خرم نژادشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۰۵/۰۱۱۳۹۶/۱۲/۲۷۰۵۴۳۵۳۳۷۰۲۶خصوصیپایانه بار چابهارندارد
15431
  
۶۱۰۰۰۳۷۳۶۱۰۰۸۲۰تفتان ترابر بلوچستانسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۱۲۰۰۲۹۹۶فعالسهامي خاصاسفندیار دوستیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۰۱/۲۴۱۳۹۸/۰۹/۱۳*خصوصیچابهارندارد
15432
  
۶۱۰۰۰۰۰۲۶۱۰۰۰۰۴دنیابارـ کالاسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۴۵۹۱۲فعالسهامي خاصمحمود شهرکی قویشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۰۷/۰۴۰۵۴۳۳۵۱۴۱۵۲خصوصیزاهدان -بعد از پلیس راه جاده ی کرمان -پایانه بار غرفه۱۰ندارد
15433
  
۶۱۰۰۰۰۱۴۶۱۰۰۰۷۳نورکیان بارسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۴۳۹۳۰فعالسهامي خاصاسماعیل کیخاشرکتعمومیکریرداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۵/۰۴/۰۱۱۳۹۶/۱۲/۰۲۰۵۴۳۳۵۱۵۰۸۹خصوصیپایانه بارکیلومتر ۵ جاده زابل غرفه ۷ندارد
15434
  
۶۱۰۰۰۰۳۸۶۱۰۰۱۳۴تیاب  کالاسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۰۰۰۲۷۰۸۱فعالسهامي خاصملک محمد حمیدی نژادشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۷/۱۲/۱۶۰۵۴۳۵۳۳۶۸۷۶خصوصیشهرستان چابهار-پایانه عمومی چابهار-  غرفه ۱۴ندارد
15435
  
۶۱۰۰۰۰۳۸۶۱۰۰۱۳۴تیاب  کالاسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۰۰۰۲۷۰۸۱فعالسهامي خاصملک محمد حمیدی نژادشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۱۲/۱۶۰۵۴۳۵۳۳۶۸۷۶خصوصیشهرستان چابهار-پایانه عمومی چابهار-  غرفه ۱۴ندارد
15436
  
۶۱۰۰۰۰۷۰۶۱۰۰۳۴۰الیاس ترابرشرق زاهدانسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۸۷۸۳۴فعالسهامي خاصنورالدین براهوئیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیاجاره ای۱۳۹۶/۰۵/۰۱۱۳۹۶/۰۵/۰۴۳۳۵۰۳۰۶۱خصوصیزاهدان بعد از پلیس راه زاهدان بم پایانه بارندارد
15437
  
۶۱۰۰۰۰۷۹۶۱۰۰۳۴۹احسان بار خاشسيستان و بلوچستانخاش۱۴۰۰۳۱۸۷۵۳۹فعالسهامي خاصحميد ريگي كوتهشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۸/۰۴/۲۱۰۵۴۳۳۷۱۵۵۱۱خصوصیخاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بارندارد
15438
  
۶۱۰۰۰۰۸۶۶۱۰۰۳۵۷سامان گل بلوچسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۹۲۹۰۸فعالسهامي خاصمرضیه ملک رئیسیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیاجاره ای۱۳۹۹/۰۱/۲۹۳۳۵۰۳۰۶۲خصوصیپايانه بار عمومي بار غرفه ۳۶ندارد
15439
  
۶۱۰۰۰۰۲۸۶۱۰۰۱۰۲تفتان  بارسيستان و بلوچستانخاش۱۰۸۶۰۲۸۲۶۵۳فعالسهامي خاصعليرضا صادقيشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۶/۱۰/۰۴۰۵۴۳۳۷۱۵۴۶۳خصوصیشهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه۶ندارد
15440
  
۶۱۰۰۰۰۳۱۶۱۰۰۱۰۹کوهساران  بارسيستان و بلوچستانخاش۱۰۸۶۰۲۸۲۶۴۹فعالسهامي خاصسليمان جمشيدي رادشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۶/۰۴/۱۵۰۵۴۳۳۷۱۵۴۷۳خصوصیشهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاش غرفه ۱۰ندارد
15441
  
۶۱۰۰۰۱۰۷۶۱۰۰۳۲۱فرآورده نفتی شهبازترابرچابهارسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۸۶۱۹۶۰۰۱۰فعالسهامي خاصاکبر سدازهیشرکتنفتیکریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۳/۰۶/۲۴۱۳۹۷/۰۸/۰۷۰۵۴۳۵۳۳۷۰۷۷خصوصیانبار نفتندارد
15442
  
۶۱۰۰۰۰۹۷۶۱۰۰۷۵۸جابر ايرانشهرسيستان و بلوچستانايرانشهر۱۰۵۰۰۰۱۶۰۰۰فعالسهامي خاصحمید موسی زادهشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۰۸/۳۰۰۵۴۳۷۲۱۴۵۶۲خصوصیایرانشهر بلوار مکران روبروی مدرسه استثناییندارد
15443
  
۶۱۰۰۰۰۷۶۶۱۰۰۳۴۶آسیابارجنوبسيستان و بلوچستانخاش۱۴۰۰۰۲۰۵۵۸۳فعالسهامي خاصعبدالعزیز دوستیشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیملکی۱۳۹۶/۱۲/۲۷۰۵۴۳۳۷۱۹۸۷۸خصوصیشهرستان خاش كيلومتر ۳ جاده سراوان پايانه بار خصوصي خاشندارد
15444
  
۶۱۰۰۰۰۳۴۶۱۰۰۱۱۸زیبا کالای  میرجاوهسيستان و بلوچستانزاهدان۱۰۵۰۰۰۵۴۰۰۶فعالسهامي خاصپکیر ریگی میرجاوهشرکتعمومیکریرداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۵/۰۴/۰۱۱۳۹۶/۰۷/۱۴۳۳۵۱۴۱۲۸خصوصیزاهدان پایانه بار غرفه ۱۲ندارد
15445
  
۶۱۰۰۰۱۰۸۶۱۰۰۳۳۴فرآورده های نفتی فریدترابرجنوبسيستان و بلوچستانزابل۱۴۰۰۰۰۶۱۸۵۲فعالسهامي خاصسمانه ملک رئیسیشرکتنفتیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت خصوصیاجاره ای۱۳۹۶/۰۴/۲۰۰۹۱۵۵۴۴۰۶۵۲خصوصیزابل- پارکینگ شرکت نفت( پارکینگ نفت کش ها)ندارد
15446
  
۶۱۰۰۰۰۹۸۶۱۰۰۷۶۰جهان  فارسسيستان و بلوچستانچابهار۱۰۵۰۰۰۱۳۲۶۹فعالسهامي خاصمحمود انتظاریشرکتعمومیکریرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۵/۰۱/۰۱۱۳۹۶/۰۵/۲۶۰۵۴۳۵۳۳۱۶۵۵خصوصیچابهار - پايانه عمومي بار - غرفه ۲ندارد
1 - 30بعدی