ضمیمه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
۱۱۰۰۱۴۶۰۱۱۰۰۵۸۷آسیا سفر اسلامشهر(ت  شماره  ۳۱تهراناسلامشهر۱۰۱۰۰۸۴۱۳۶۵فعالتعاونیشعبهتعاوني شماره سيزدهندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۷/۰۶/۲۵۰تعاونیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۱۵۰۸۱۱۰۰۸۷۰تعاوني تهران-دماوند (شعبه)تهراندماوند۱۰۱۰۰۸۶۴۴۰۷فعالتعاونیشعبهت  م   تهران  ـ دماوندنداردمینی بوس - سواریاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۲۹۱۱۱۱تعاونی۱۱۱۱ندارد
  
۱۱۰۰۱۷۶۱۱۱۰۱۱۳۹ايران پيما اصفهان (شعبه شهريار)تهرانشهريار۱۰۲۶۰۲۸۷۵۶۰فعالتعاونیغلامرضا احمدیشعبهایران پیما اصفهان  ‌تعاونیندارداتوبوسخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۰۵/۱۱۶۵۲۲۲۴۸۳تعاونیشهریار میدان معلم خیابان شهید بهشتی پ۸ندارد
  
۱۱۰۰۱۴۵۶۱۱۰۰۶۹۹آسوده  سفر (قرچک )تهرانقرچك۱۰۱۰۱۶۷۹۱۹۸فعالمسئولیت محدودشعبهآسوده  سفر(تهران )ندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۴/۲۵۳۶۱۱۴۲۶۲خصوصیقرچک روبروی شهرک طلائیه پایانه مسافربریندارد
  
۱۱۰۰۱۴۵۷۱۱۰۰۸۹۱محبان  قم  (تهران )تهرانتهران۱۴۰۰۴۷۲۹۵۵۶فعالسهامي خاصشعبهمحبان  قمنداردسواریپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۲/۲۰۵۵۳۱۲۲۵۷خصوصیتهران ترمینال جنوب خیابان عباسی جنب مخابراتندارد
  
۱۱۰۰۱۴۵۸۱۱۰۰۸۴۳آرش  قم  (شعبه )تهرانپايانه  جنوب۱۰۸۶۰۹۵۹۸۶۰فعالمسئولیت محدودشعبهآرش  (قم )ندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۱/۳۰۰۲۱۵۵۱۸۵۴۴۱خصوصیتهران پایانه مسافربری جنوبندارد
  
۱۱۰۰۱۴۶۴۱۱۰۰۹۱۶آسان سفر مهرسرابتهراناسلامشهر۱۰۲۰۰۰۱۷۳۹۰فعالمسئولیت محدودشعبهآسان سفر مهرسرابندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۶/۰۴/۱۵۰خصوصیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۱۵۰۷۱۱۰۰۸۹۹ديدارگشت قائمتهرانتهران۰فعالشعبهديدار قائم شهرنداردسواریپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۹/۰۱۱۱۱خصوصی۱۱۱۱۱ندارد
  
۱۱۰۰۱۵۱۰۱۱۰۰۷۸۴ميهن نور آريا كرج (شهريار)تهرانشهريار۰فعالپریسا احمدیشعبهشماره چهار ميهن نورآريا كرجندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۰۶/۱۸۶۵۲۵۱۹۲۰خصوصیشهریار میدان نماز پایانه ۲۲ بهمنندارد
  
۱۱۰۰۱۴۵۹۱۱۰۰۵۷۷سلیم  سفر قم  (شعبه )تهرانپايانه  جنوب۱۰۸۶۰۹۸۴۲۱۲فعالمسئولیت محدودشعبهسلیم  سفر قمنداردسواریخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۱۱/۱۹۵۵۰۵۶۰۲۳خصوصیتهران پایانه جنوب خیابان عباسی نبش کوچه رادمرد شرکت مسافربری سلیم سفرندارد
  
۱۱۰۰۱۴۶۵۱۱۰۰۹۱۵آسوده سفرسراب نسیم شهرتهراننسيم شهر۰فعالمحمد جعفر اصغريشعبهآسوده سفر سرابندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۶/۰۴/۱۵۱۱۱۱۱۱خصوصیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۱۷۶۸۱۱۰۱۱۲۷ماهان سفرايرانيانتهراناسلامشهر۱۰۱۰۱۴۵۲۶۳۹فعالسهامي خاصشعبهماهان سفر ايرانيانندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۱۰/۳۰۱۳۹۷/۰۵/۲۲۵۶۶۹۶۸۲۵خصوصیاسلامشهر میدان نماز پایانه مسافربری اسلامشهرندارد
  
۱۱۰۰۱۵۰۹۱۱۰۰۳۶۸بي تا شهريار(شعبه)تهرانشهريار۱۰۱۰۰۲۳۹۸۳۲فعالمسئولیت محدودشعبهبی  تا کرجندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۰۹/۱۶۰۲۱۶۵۲۵۶۶۸۸خصوصیتهران شهریار میدان نماز پایانه ۲۲ بهمن شرکت مسافربری بیتاندارد
  
۱۱۰۰۰۷۹۱۱۱۰۰۲۰۳ت سواري كرايه آزاديتهرانتهران۱۰۱۰۰۹۱۲۷۰۰فعالتعاونیرحمت اله حاجی محمد علیشرکتنداردسواریپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۶/۰۵/۱۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴۰۲۱۴۴۶۵۵۴۸۳تعاونیمیدان ازادی خیابان شهیدرحمانی بلواردانش ترمینال غرب شرکت تعاونی ازادیندارد
  
۱۱۰۰۰۷۷۹۱۱۰۰۲۳۸ت  م  حومه  شرقتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۹۲۶۷۵۱فعالتعاونیغلامحسين محمد زادهشرکتندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۷/۰۲/۲۸۱۱۱۱۱تعاونیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۲۱۸تعاوني شماره سيزدهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۴۱۳۶۵فعالتعاونیصمد مشایخی منفردشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۶/۰۹۴۴۶۶۲۶۰۰تعاونیتهران - میدان آزادی - پایانه غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۲۱۸تعاوني شماره سيزدهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۴۱۳۶۵فعالتعاونیصمد مشایخی منفردشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۶/۰۹۴۴۶۶۲۶۰۰تعاونیتهران - میدان آزادی - پایانه غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۲۱۸تعاوني شماره سيزدهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۴۱۳۶۵فعالتعاونیصمد مشایخی منفردشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۶/۰۹۴۴۶۶۲۶۰۰تعاونیتهران - میدان آزادی - پایانه غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۵۱۱۰۰۲۱۹تعاوني شماره چهارتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۴۰۱۶۰فعالتعاونیاصغر اسدیشرکتندارداتوبوساجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱تعاونیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۶۱۱۰۰۲۲۲تعاوني شماره چهاردهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۳۳۴۵۵فعالدولتیحسن سلطانیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۳/۰۴/۰۱۱۳۹۷/۰۷/۰۶۴۴۶۴۰۹۱۴تعاونیتهران-ترمینال غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۶۱۱۰۰۲۲۲تعاوني شماره چهاردهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۳۳۴۵۵فعالدولتیحسن سلطانیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۷/۰۶۴۴۶۴۰۹۱۴تعاونیتهران-ترمینال غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۷۱۱۰۰۲۲۳تعاوني شماره پنجتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۳۳۲۵۰فعالتعاونیداود پايندهشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۵/۲۹۴۴۶۴۲۸۳۸تعاونیميدان آزادي پايانه مسافربري غربندارد
  
۱۱۰۰۰۷۱۳۱۱۰۰۲۳۵تعاوني شماره نهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۳۷۹۰۲فعالتعاونیاکبر اکبری خیاویشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت خصوصیاجاره ای۱۳۹۶/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۲/۱۳۴۴۶۶۰۱۴۷تعاونیتهران-میدان آزادی-بلوار شهید رحمانی-روبروی جایگاه گازcnj-ترمینال غرب-شرکت تعاونی مسافربری شماره ۹ راه پیما پارسیانندارد
  
۱۱۰۰۰۷۳۳۱۱۰۰۲۳۳ت  شماره  ۸ لوان  نورتهرانتهران۱۰۱۰۰۸۳۱۲۴۴فعالتعاونیبهمن عامريانشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۴/۲۳۵۵۱۸۵۳۶۲تعاونیترمینال جنوب-تعاونی ۸ لوان نورندارد
  
۱۱۰۰۰۷۳۳۱۱۰۰۲۳۳ت  شماره  ۸ لوان  نورتهرانتهران۱۰۱۰۰۸۳۱۲۴۴فعالتعاونیبهمن عامريانشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۴/۲۳۵۵۱۸۵۳۶۲تعاونیترمینال جنوب-تعاونی ۸ لوان نورندارد
  
۱۱۰۰۰۷۴۴۱۱۰۰۷۸۵سپهرآسیاتهرانتهران۱۰۱۰۱۵۸۳۱۰۰فعالمسئولیت محدودحسین حافظیشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۱۴۴۴۶۶۵۰۹۳تعاونیپایانه غرب- شرکت مسافربری سپهر آسیاندارد
  
۱۱۰۰۰۸۲۱۱۱۰۰۷۶۳ت  م   تهران  ـ شمالتهرانتهران۱۰۱۰۰۸۴۱۹۰۱فعالتعاونیسیداحمد میرمصطفیشرکتنداردمینی بوس - سواریاجاره ای۱۳۹۷/۰۷/۱۳۰تعاونیوارد نشده استندارد
  
۱۱۰۰۰۸۲۲۱۱۰۰۷۶۴ت  م   تهران  ـ دماوندتهرانتهران۰فعالتعاونیکامیار محبتشرکتنداردمینی بوس - سواریپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۴/۱۱/۰۵۱۳۹۷/۰۵/۲۹۷۷۸۸۵۰۱۴تعاونیتهران پارس ترمینال شرق - شرکت تعاونی ترکیبی تهران دماوندندارد
  
۱۱۰۰۰۷۸۲۱۱۰۰۴۷۰ت  م   تهران  - جنوبتهرانتهران۱۰۱۰۰۹۰۵۳۴۸فعالتعاونیاحمد گلینیشرکتنداردمینی بوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۴/۰۱۱۳۹۷/۰۷/۱۵۵۵۱۸۵۴۷۴تعاونیبزرگراه بعثت ترمینال جنوبندارد
  
۱۱۰۰۰۷۰۳۱۱۰۰۲۱۶تعاوني شماره سهتهرانپايانه  جنوب۱۰۱۰۰۸۴۰۱۸۹فعالتعاونیابوالفضل قربانیانشرکتندارداتوبوسپایانه عمومی با مالکیت دولتیاجاره ای۱۳۹۴/۰۳/۳۱۱۳۹۷/۰۴/۱۹۵۵۱۸۵۳۲۹تعاونیتهران اتوبان بعثت پایانه جنوبندارد
1 - 30بعدی