آغاز گردید:
دارندۀ محل تصویر:

ریزش سر در تونل های بعد از تونل کندوان به سمت چالوس

​با سلام

سر در تونل های بعد از تونل کندوان به سمت چالوس به شکل وحشت ناکی خراب شده است و امروز سنگ بزرگی از یکی از آنها جدا شده و منجر به جرح برای یکی از مسافران شد. لطفا دستور مرمت سریع آن صادر شود.

ضمنا برای مرمت از نبشی های فلزی و تورهای فلزی استفاده شود تا بعد از مدتی سنگ های سر در تونل ها مجددا کنده و جدا نشوند.

۱۹ بهمن ۹۶

​با سلام

سر در تونل های بعد از تونل کندوان به سمت چالوس به شکل وحشت ناکی خراب شده است و امروز سنگ بزرگی از یکی از آنها جدا شده و منجر به جرح برای یکی از مسافران شد. لطفا دستور مرمت سریع آن صادر شود.

ضمنا برای مرمت از نبشی های فلزی و تورهای فلزی استفاده شود تا بعد از مدتی سنگ های سر در تونل ها مجددا کنده و جدا نشوند.

۱۹ بهمن ۹۶

0نخیر
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تالار گفتگو" وجود ندارد.