ديدار بارانندگان پايانه بارتبريز
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
1397/09/14
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي اورجعلی علیزاده مدير كل استان بارانندگان پایانه بارتبریز دیداروگفتگوكرد .
وي دربازدیدازپایانه بارتبریز به همراه معاون حمل ونقل این اداره کل باحضوردرسالن های اعلام باراین پایانه بارانندگان وسائط نقلیه سنگین دیدارودرگفتگوی رودرو با آنهامسائل ومشکلات رانندگان رابررسي كرد.
وی همچنین دراین بازدیدبرروندنحوه اعلام بار وتوزیع لاستیک دراین پایانه ,نظارت وتوصیه های لازم برای تسهیل دراین روندها رابیان نمود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین درمحل غرف شرکتهای حمل ونقل مستقردراین پایانه حاضرشده وبانمایندگان شرکتهاگفتگوكرد. بازدیدازبخشهای مختلف محوطه پایانه بار,مسجدپایانه ومرکز معاینه فنی وسائط نقلیه سنگین تبریزمستقردرپایانه بارازدیگربرنامه های این بازدیدبود.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/9fb7c0cc020648dc860906c04c9022c6_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/afbb35d0255340ba830df1fd703818d8_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/127afdd42f254149b8b5a2df015086f4_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF