تأييد عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در سال 95
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1396/06/22
جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با حضور مشاور وزير راه و شهرسازي، معاون بانكي و امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي ، معاون وزيرراه و شهرسازي و نمايندگان اعضاي اصلي مجمع برگزار و صحت صورت‌هاي مالي مربوط به سال 95 سازمان فوق الذكرتأييد شد. 
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، دكتر غلامرضا سلامي مشاور وزير راه و شهرسازي ضمن ابراز رضايت از عملكرد اين سازمان در هزينه‌كرد اعتبارات سال 95 اظهار داشت : براساس گزارش بازرس قانوني سازمان حسابرسي، شفافيت و درستي عملكرد صورت‌هاي مالي طرح تملك دارايي سرمايه‌اي سال 95 تأييد شده و از تمام جنبه‌ها طبق استانداردهاي مالي حسابداري به نحو مطلوب ارزيابي گرديده است، كه نشان‌دهنده تحقق برنامه‌هاي سازمان مطابق با اولويت‌هاي تعيين شده در سال گذشته است. 
دكتر سلامي در زمينه الحاق وظايف راهداري به ادارات كل حمل و نقل و پايانه ها و تشكيل ادارات جديد در استان‌ها در كشور نيز ، بيان كرد : در نتيجه اين ادغام، مسئوليت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در تأمين منابع مالي و هزينه كرد اعتبارات افزايش قابل توجهي پيدا كرده است و باتوجه به اهميت طرح‌هاي مربوط به نگهداري راه‌ها و ارتقاي ايمني در جاده‌ها، مي‌بايد درخصوص ابلاغ اعتبارات به استان‌ها بررسي‌هاي كارشناسي لازم صورت گيرد. 
بر اساس اين گزارش مهندس داود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در اين جلسه با اشاره به محدوديت منابع مالي و اعتباري مورد نياز جهت اجراي طرح‌‌هاي مربوط به نگهداري از راه‌ها و ارتقاي ايمني در جاده‌ها،  اظهار داشت : برآوردهاي كارشناسي در سازمان نشان مي‌دهد ميزان اعتبارات مورد نياز بسيار بيشتر از اعتبارات مصوب و تخصيص داده شده است كه از محل منابع مالي در نظر گرفته شده است از اين رو در سال‌جاري پيشنهادهايي درخصوص دستيابي به منابع پايدار و تأمين منابع مالي مورد نياز با مشاركت پيمانكاران بخش خصوصي ارايه گرديده است تا در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و اجرا گردد.
اين گزارش مي افزايد در ادامه اين جلسه اعضاي هيأت عامل و معاونين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گزارش‌هايي جداگانه از طرح‌هاي ملي در زمينه اهداف مصوب اين سازمان و به ويژه ارتقاي ايمني سفرهاي جاده‌اي و ارايه خدمات به روز و آگاهي‌بخش به كاربران جاده‌اي ارايه كردند. 
گفتني است محمد تيموري مديركل دفتر برنامه و بودجه و حميدرضا جواديان مديركل امور مالي و منابع در اين جلسه گزارش مقايسه‌اي عملكرد و اهداف كمي و اهداف پيش‌بيني شده در موافقتنامه سال 95 مربوط به طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سازمان ارايه كرده و به سؤالات حاضران درخصوص برخي موارد مطروحه پاسخ دادند. 
پرینت خبر Convert to PDF