ویرایش شده:

سوخت

​اگر ماشین خراب باشد سوخت از کجا بیاوریم


​اگر ماشین خراب باشد سوخت از کجا بیاوریم


0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
نخیر
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تخصيص سوخت بر مبناي پيمايش" وجود ندارد.