آغاز گردید: 05/08/1436 1:03 غ.و

صدور صورت و ضعیت و بارنامه غیر واقعی

​با سلام و خسته نباشید 

در طرح مرحله اول و دوم پیمایش صورت و ضعیت و بارنامه غیر واقعی صادر خواهد چون در مرحله اول بدون خارج شدن از محدودوه شهر بارنامه و صورت وضعیت از شرکت های مربوطه صادر خواهد شد و در مرحله دوم هم اگر بر اساس gps  باشه باز هم  بارنامه و صورت وضعیت غیر واقعی خواهد بود چون ناوگانی که فعالیت نداشته  gps  رو به روی خودرو های دیگری که فعالیت زیاد از نظر پیمایش داشته باشند  نصب می کندد پس اگر در مرحله دوم بارنامه و صورت وضعیت و gps  در کنار هم باشه احتمالا قاچاق سوخت کمتر خواهد شد  ...​

​با سلام و خسته نباشید 

در طرح مرحله اول و دوم پیمایش صورت و ضعیت و بارنامه غیر واقعی صادر خواهد چون در مرحله اول بدون خارج شدن از محدودوه شهر بارنامه و صورت وضعیت از شرکت های مربوطه صادر خواهد شد و در مرحله دوم هم اگر بر اساس gps  باشه باز هم  بارنامه و صورت وضعیت غیر واقعی خواهد بود چون ناوگانی که فعالیت نداشته  gps  رو به روی خودرو های دیگری که فعالیت زیاد از نظر پیمایش داشته باشند  نصب می کندد پس اگر در مرحله دوم بارنامه و صورت وضعیت و gps  در کنار هم باشه احتمالا قاچاق سوخت کمتر خواهد شد  ...​

05/08/1436 1:03 غ.و0
05/08/1436 1:03 غ.و
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تخصيص سوخت بر مبناي پيمايش" وجود ندارد.