آغاز گردید: 30/07/1436 11:15 غ.م

کامیون های حمل جوجه یکروزه

با سلام ​

با توجه به اینکه اکثر جوجه کشی ها در استانهای شمالی کشور واقع شده اند  و همچنین صدور  یک بارنامه در روز

این مشکل برای رانندگان استان تهران وجود دارد که باید خالی از تهران به استانهای شمالی رفته و همچنین پس از

تخلیه جوجه در مقصد نیز باید خالی برگردند(یک سر بار) تکلیف سهمیه سوخت آنها که زنده بار هستند و باید یکسره

حرکت کرده چه می شود.

                                          با تشکر

                        شرکت حمل جوجه یکروزه افخمی

                                    09123625780


با سلام ​

با توجه به اینکه اکثر جوجه کشی ها در استانهای شمالی کشور واقع شده اند  و همچنین صدور  یک بارنامه در روز

این مشکل برای رانندگان استان تهران وجود دارد که باید خالی از تهران به استانهای شمالی رفته و همچنین پس از

تخلیه جوجه در مقصد نیز باید خالی برگردند(یک سر بار) تکلیف سهمیه سوخت آنها که زنده بار هستند و باید یکسره

حرکت کرده چه می شود.

                                          با تشکر

                        شرکت حمل جوجه یکروزه افخمی

                                    09123625780


30/07/1436 11:15 غ.م0
30/07/1436 11:15 غ.م
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تخصيص سوخت بر مبناي پيمايش" وجود ندارد.