ویرایش شده: 22/07/1436 3:08 غ.و

کامیونهای معادن

​با سلام 

این جانب از شما خواهشمندم که درمورد کامیونهای معادن 

وکامیونهای داخلی شرکتها واستان چه برنامه ای دارید بااین که ناوگان

استان ما شاید نود درصدشان درمعادن مشغول بکار میباشند


​با سلام 

این جانب از شما خواهشمندم که درمورد کامیونهای معادن 

وکامیونهای داخلی شرکتها واستان چه برنامه ای دارید بااین که ناوگان

استان ما شاید نود درصدشان درمعادن مشغول بکار میباشند


19/07/1436 10:46 غ.م0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
22/07/1436 3:08 غ.و
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تخصيص سوخت بر مبناي پيمايش" وجود ندارد.