مشخصات فردی

جنس :


سن :


آخرين مدرک تحصيلي :

رشته تحصيلي :


نحوه دسترسي

نحوه دسترسي شما به سايت به چه طريق است؟

انگيزه

انگيزه شما از استفاده از سايت سازمان چيست؟

نحوه استفاده از سرويسها

نحوه استفاده شما از سرويسهاي سايت چگونه است؟

جستجو


اخبار سازماني


کتابخانه الکترونيک


آموزش الکترونيک


نشريه


دستورالعملها


روالها


RSS


مسافت ياب


برنامه راديويي راهبران


علاوه بر سرويسها و اطلاعات ارايه شده، چه سرويس يا اطلاعاتي مورد نياز شماست؟


محتواي اطلاعاتي و رابط کاربر

نظر شما در خصوص طراحي گرافيکي سايت چيست؟


نظر شما در خصوص محتواي اطلاعات وب سايت چيست؟


نظر شما در خصوص سرعت دستيابي به اطلاعات وب سايت چيست؟


اطلاعات مندرج در سايت تا چه حد نظر شما را تامين مي کند؟