اطلاع رسانی

با توجه به نقش دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري سازمان در جهت مديريت ساخت و سازها در محورهاي استاني و بين استاني(صدور مجوزها)  و همچنين  نياز ايشان به دريافت گزارشاتمجوزها يا پروانه هاي صادره براي يك محور خاص از طريق سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)، سامانه صدورموافقت اصولي/پروانه بهره برداري  ومجوزهاي حريم راهها تهيه گرديده است.

امكانات سامانه:

- امكان مراجعه غير حضوري سرمايه گذاران جهت ارسال درخواستهاي خود از طريق سامانه تحت وب همراه با امكان اسكن مدارك و الحاق تصاوير به درخواستهاي مربوطه

- امكان استفاده مديران و كارشناسان اداره كل ايمني و حريم راهها جهت مرور مجوزهاي صادره در سازمانهاي حمل و نقل استان ها و همچنين بررسي اموري مانند عبور خطوط انتقال آب/برق/گاز از مسير موجود در حريم راههاي كشور

  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 لینک سامانه


 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات