مزايده و مناقصه

  
  
  
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای کتابخانه مدرک "مزايده و مناقصه" وجود ندارد.

 آرشيو مزايده ها و مناقصه ها

  
  
  
فراخوانفراخوان شناسايي سرمايهء‌گذار احداث پل عابر پياده به شماره 208-75-981398/07/30
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي (فشرده ) دو مرحله‌اي به شماره 210-75-981398/07/24
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مهندسين مشاور به شماره 13-75-981398/07/23
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث ساختمان اصلي پايانه مرزي راي در اذربايجان غربي به شماره 209-75-981398/07/01
فراخوانآگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 12-75-981398/06/21
مناقصهآگهي مزايده عمومي فروش املاك و مستغلات به شماره 3-75-981398/06/02
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 204-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 205-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 206-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 207-75-981398/04/05
مناقصهتجديد فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دومرحله‌اي به شماره 202-75-981398/03/28
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 203-75-981398/03/28
فراخوانآگهي فراخوان عمـومي1398/03/01
فراخوانآگهي فراخوان عمومي1398/02/31
مناقصهفراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دومرحله‌اي به شماره 201-75-981398/02/24
فراخوانآگهي فراخوان عمومي1398/02/21
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 196-75-971398/02/15
فراخوان198-75-97-فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره -1398/02/15
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 197-75-971398/02/15
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 199-75-971398/02/15
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي بصورت فشرده به شماره 200-75-981398/02/14
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌‌اي با ارزيابي كيفي بصورت فشرده به شماره 195-75-971398/01/17
فراخوانتجديد فراخوان ارزيابي كيفي و مناقصه بصورت فشرده مشاوران 675971397/08/23
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 186-75-971397/08/01
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 187-75-971397/08/01
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي و مناقصه دو مرحله‌اي بصورت فشرده مشاوران به شماره 5-75-971397/07/20
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 4-75-971397/07/15
مناقصهفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه بصورت فشرده مشاوران به شماره 3-75-971397/07/15
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 185-75-971397/07/02
فراخوانآگهي شناسايي پيمانكاران، توليدكنندگان و فروشندگان عمده (تهيه فهرست بلند)1397/07/01
1 - 30بعدی