سامانه زمان سفر با فناوري بلوتوث

     راهنماي استفاده از سامانه زمان سفر با فناوري بلوتوث


سامانه زمان سفر با فناوري بلوتوث، سيستمي جديد در اطلاع يابي از شرايط جاده ها و اطلاع رساني به رانندگان است كه از سال 2008 ميلادي درگستره جهاني مورد استقبال قرار گرفته است. در ايران سامانه زمان سفر با فناوري بلوتوث از سال 93 بصورت پايلوت اجرا شده و نيز امكانات و محدوديت هاي آن آزمايش شد.
در هركدام از محورها اطلاعات يك رويكرد ثبت شده كه نام محل اول به عنوان مبدا و محل دوم به عنوان مقصد در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال محور تهران – نظر آباد اشاره به رويكرد جهتي با مبدا تهران و مقصد نظرآباد دارد.
زمان سفر محاسبه شده در يك مقطع (major route) مجموع زمان سفرهاي مقاطع كوچكتر مسير(minor route) است.
ضريب نفوذ قابل قبول در فن آوري بلوتوث بطور قطع قابل بيان نبوده اما بطور كلي نشان داده شده است كه اگر بتوان به اندازه 3 تا 10 درصد تردد محور ، جفت بلوتوث يافت آنگاه دقت تخمين زمان سفر تا حد زيادي قابل قبول مي باشد. طبق مشاهدات به كمك خودروي شناور و مقايسه تعداد جفت هاي بلوتوث با آمار سيستم هاي تردد شمار، ضريب نفوذ براي محورهاي آزادراه تهران – قم ، محور كرج – چالوس و آزادراه تهران – ساوه به ترتيب (بطور متوسط) 11، 8 و 10 درصد اندازه گيري شده است.