آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 6ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 8 ماهه  سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري طي 11 ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري طي 12 ماهه سال  1381.ZIP