آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 2 ماهه سال 1382.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 3 ماهه1382.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي ( 4 ماهه 82 ).PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي ( 5 ماهه 82 ).ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي (6 ماهه 82).PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي ( 7 ماهه 82 ).PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي ( 8 ماهه 82 ).PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه 82.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 12 ماهه 82.PDF