آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 2 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 3 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 4 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 6 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 8 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 7 ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9ماهه سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي10 ماهه  سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي11 ماهه  سال 90.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي12 ماهه سال 90.PDF