اطلاعات تماس سازمان

  
  
  
  
عبدالهاشم حسن‌نيارياست سازمان88898402 - 8889839688804393
ارتباط مستقيم با رياست سازمان (پيامگير)ارتباط مستقيم با رياست سازمان (پيامگير)88804422
مهران قرباني معاون حمل و نقل84498101-3    8889839288898389
رضا اکبریمعاون راهداری8892397688898838
فرامرز مداحمعاون برنامه ریزی و سیستم های هوشمند سازمان8442129988804419
خداداد مقبليمعاون فنی و اجرایی8880441888804371
محمد تيموريمعاون توسعه مديريت و منابع8889840588898404
داريوش امانيقائم مقام سازمان در ستاد و امور استانها و مجلس شوراي اسلامي
حسین حدادزادگانمديركل دفتر رياست 88804390 88804393
منصور فخارانمدير كل روابط عمومي8894783388947825
شعبانعلی خاوری سرپرست معاونت راههاي فرعي و روستايي 8892396888923971
محمدحسين ياريمدير كل حراست88898390-188804376
ايرج بيگدلي مدير هسته گزينش8889839388898399
تلفن گوياي دفتر حراستتلفن گوياي دفتر حراست86034005
تلفن پيامگير دفتر حراستتلفن پيامگير دفتر حراست09129227784
حسين متوليمدير كل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات8889083088898394
بابك طالبيمديركل دفتر فني و امور پيمان‌ها88923979-8088923979
غلامحسين دغاغلهمديركل دفتر حمل و نقل كالا8449820088899919
داريوش باقرجوانمديركل دفتر حمل و نقل مسافر8449830088924458
جواد هدايتيسرپرست دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي8449840188898427
حمزه ذاكريمديركل دفتر نگهداري راه‌هاي روستايي و فرعي-88804437
محمد رودباريمديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز ماشين‌آلات8892666588898838
علي خانقائيمديركل دفتر ساخت و توسعه راههاي فرعي و روستايي88923964
حميدرضا شهركيمديركل دفتر امور سرمايه‌گذاري و نظارت بر بهره‌برداري88890831-8880444288890831
فرهاد صالحيانمديركل دفتر ايمني و ترافيك8449850088890826
علي‌اكبر آشوريمدير مركز مديريت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌اي كشورويژه استان تهران : 141 - ويژه ساير استانها : 8892525288924461
افشين پيرنونمديركل دفتر نگهداري راه ها8892396888923971
مجيد صباغ‌زادهمديركل دفتر توسعه ايمني راه‌ و حريم8892666488898920
محمدرضا زمانیانسرپرست دفتر نگهداری ابنیه فنی88804424-588890819
محمد پورتيموريسرپرست دفتر نظارت بر بهره‌برداري آزادراه‌ها 88923965-8891463488923965
جواد هدايتي مديركل دفتر مطالعات راهبردي و اقتصاد حمل‌ونقل 84498249
عباسعلي بني اسديمدير كل دفتر حقوقي88890832 -8889082088947828
احمد جمشيديمديركل دفتر برنامه و بودجه88804417 - 8880441188804421
حميدرضا جواديان كوتناييمدير كل امور مالي و منابع8880441288804413
مهدي محمدمدير كل منابع انساني، پشتيباني و رفاه8880433188893852
ليلا شمسمدير دبيرخانه مركزي 8880690488804333
عليرضا سليمانيرئيس مركز آموزش سازمان66282603-666282606
تلفنخانه مركز آموزش سازمانتلفنخانه مركز آموزش سازمان66283713-1566282606
تلفنخانهتلفنخانه84490000-1
تلفن گوياتلفن گويا84499