ارتقاي رتبه شغلي (زيرمجموعه كميته سرمايه انساني).pdf
  
ارتقاي طبقه شغلي_زيرمجموعه كميته سرمايه انساني_.pdf
  
ارزشيابي سالانه پرسنل ستادي و استاني-3.pdf
  
بازنشستگي سر موعد.pdf
  
بررسي مسائل مديريتي در شوراي راهبري توسعه مديريت و كميته هاي 8 گانه.pdf
  
برگزاري آزمون استخدامي و استخدام نيرو.pdf
  
برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي.pdf
  
پرداخت هزينه هاي درماني.pdf
  
خريد كالا.pdf
  
ارتقاي مدرك تحصيلي _زيرمجموعه كميته سرمايه انساني_.pdf