تهيه، تنظيم و ابلاغ بودجه.pdf
  
حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي.pdf
  
تهيه گزارشهاي عملكرد و اهداف و برنامه هاي سازمان براي درخواست كنندگان برون سازماني.pdf
  
تهيه گزارشهاي عملكرد و اهداف و برنامه هاي سازمان براي درخواست كنندگان درون سازماني.pdf
  
تهيه و تنظيم اهداف و برنامه هاي سالانه واحدهاي استاني.pdf