معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت
شرح وظايف معاونت
دفاتر زيرمجموعه

معاون توسعه مديريت و منابع

sign.jpegهماهنگي، تلفيق ، تنظيم و تدوين  بودجه جاري و سرمايه گذاري و اصلاحيه آن به منظور ارائه به هيئت عامل.


sign.jpegتنظيم و مبادله موافقتنامه‌هاي جاري و عمراني و اخذ تخصيص اعتبارات و اصلاح آن در مراجع ذيربط.


sign.jpegمطالعه، بررسي و اظهارنظر برنامه عمليات بودجه سالانه شركت‌هاي وابسته جهت تصويب در مجمع عمومي شركت‌ها.


sign.jpegنظارت بر امر توزيع و مصرف اعتبارات در چارچوب بودجه مصوب.


sign.jpegنظارت بر اجراي برنامه‌هاي سازمان جهت تحقق ‌اهداف، وظايف و ماموريت‌هاي مصوب.


sign.jpegنظارت، برنامه‌ريزي و اداره بر كليه فعاليت‌هاي مالي سازمان شامل پرداخت‌ها، دريافت‌ها، كميسيون‌هاي مناقصه و مزايده، ثبت ‌  و نگهداري حساب‌ها و اجراي آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي.


sign.jpegتعيين و ابلاغ برنامه‌ها و سياست‌هاي مربوط به نحوه تامين نيروي انساني در چارچوب مصوبات سازمان.


sign.jpegنظارت بر اجراي قوانين و آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي در سازمان و همچنين اعمال نظارت بر امر استخدام، انتصاب، انتقال، ارزشيابي و ارتقاء كاركنان.


sign.jpegنظارت و بررسي شناخت نيازها ، مسائل رفاهي كاركنان نظير: امورتعاون، خدمات درماني، وام‌هاي ضروري، تربيت بدني و  ...     به‌منظور برنامه‌ريزي و اقدام جهت تامين آنها.


sign.jpegنظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي كاركنان سازمان.


sign.jpegنظارت بر مكاتبات سازمان و استقرار سيستم‌هاي اتوماسيون اداري.


sign.jpegنظارت بر ايجاد آرشيو اسناد الكترونيك در ستاد مركزي و سازمانهاي استاني.

sign.jpegاداره كل منابع انساني،پشتيباني و رفاه

sign.jpegاداره كل امور مالي و منابع