مقاله ها و ترجمه

  
  
بررسي دلايل آمار بالاي سرطان پوست در قشر رانندگان.pdf
  
بـررسي نقش اعتمـاد سازمـاني در رفتار شهروندي سازمـاني.pdf
  
تكريم ارباب ورجوع.pdf
  
فساد اداري زائيده نارضايتي.pdf
  
راه هاي نو در ارتباط دوسويه.pdf