مقاله ها و ترجمه

  
  
بررسي کاروانسراهاي عصر صفوي.DOCX
  
بررسي موانع و چالش‌هاي جذب سرمايه‌گذ اري بخش خصوصي در توسعه خدمات بخش جاده‌اي و پيشنهاد راهكارهاي آن.pdf
  
مراكز لجستيك.pdf
  
01 IRFخبرنامه.pdf
  
ضرورت ساخت مجتمع خدماتي - رفاهي بين‌راهي و نگاه ويژه دولت به اين امر.pdf
  
ضرورت ساخت مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی و نگاه ويژه دولت به اين امر.pdf
  
نگاهي به مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي در ساير كشورها.PDF
  
برآورد ارزشهاي سرقفلي غرف تجاري و حمل و نقلي.PDF
  
طرح ساماندهي دستفروشان حاشيه ورودي و خروجي راه‌ها.PDF
  
طرح راه اندازي انجمن خيرين راهدار.PDF
  
سرقفلي غرف تجاري و حمل و نقلي.PDF
  
ارزيابي موفقيت واگذاري امور خدماتي مجتمع هاي خدماتي دفاهي به بخش خصوص.PDF
  
دلايل تاخير در ارسال قراردادهاي بازرگاني.PDF
  
طرح تشكيل هيات امنا پايانه بار.PDF
  
بررسي جايگاه ونقش صنوف در تحولات اقتصادي.PDF
  
تبليغات تجاري در حاشيه جاده‌هاي برون‌شهري.PDF
  
فرهنگ صنعتي و شايسته‌سالاري.PDF
  
چگونگي افزايش در نرخ قبض پاركينگ.PDF
  
دفاتر نظارت بر حمل سيمان.PDF
  
تجارت خدمات در كشورهاي در حال توسعه.PDF
  
بهره وري در موسسات خدماتي دولتي.PDF
  
امور خدمات بازرگاني در پايانه هاي مرزي.PDF
  
بيلبورد (تابلوهاي تبليغاتي) جاده اي 1.PDF
  
بيلبورد (تابلوهاي تبليغاتي) جاده اي 2.PDF
  
شركت سرمايه گذاري راه.PDF
  
سرمايه گذاري شركتهاي بيمه.PDF
  
راهكارهاي سرمايه گذاري در شهركهاي حمل و نقلي.PDF
  
634990418030727044.PDF
  
مقررات تابلوهاي تبليغاتي.PDF