فناوري اطلاعات

ترددشماري آنلاين (مقطع)
 در حال حاضر تعداد 935دستگاه ترددشماري برخط (رفت و برگشت) در حال بهره‌برداري مي‌باشد. اين سامانه اطلاعات تردد شامل:
- تعداد وسايل نقليه سبك و سنگين
- سرعت وسايل نقليه
- سرعت غير مجاز
- سبقت غير مجاز
- فاصله غير مجاز
را ثبت و ارسال مي‌كند.
سامانه‌هاي ترددشماري بر خط با نرم‌افزار مربوطه قابل استفاده بوده و اين نرم‌افزار وظيفه ايجاد و تكميل پايگاه داده‌ها و تحليل آنها را بر عهده دارد. نگاه بهره‌برداري منطقه‌اي در استفاده از اين نرم‌افزار مد نظر قرار دارد.