اطلاع رسانی

 

 

مطالعات طرح آماربرداري مبدا-مقصد جاده‌ها ي سراسر كشور

 

معرفي

دستيابي به آمار و اطلاعات تردد، ‌اساس و پايه مطالعات برنامه‌ريزي و  طراحي جاده‌ها را تشكيل مي‌دهد. يكي از انواع ترددشماري، آماربرداري از وسايل نقليه باري و  مسافري است كه به منظور شناخت وضع موجود انواع فعاليتهاي كالا و مسافر بين استانها و شهرستانها و شهرهاي مختلف كشور، خصوصيات ناوگان باري و مسافري كشور و ويژگي‌هاي عمومي نيروي انساني شاغل در زمان آماربرداري به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد. نتايج حاصله براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد توسعه شبكه راه‌ها و امكانات حمل‌ونقل كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از اين طرح به عنوان مبدا-مقصد ياد مي‌گردد.

نتايج حاصل از اين مطالعه

-        تعيين اهداف كلي و جزئي طرح

-        بررسي مطالعات پيشين در نمونه‌هاي داخلي و خارجي

-        شناسايي پارامترهاي موثر در تعريف پرسشها

-        تهيه پرسشنامه ها و فرمهاي آماري

-        مكانيابي نقاط برداشت آماري در جاده هاي سراسر كشور بر اساس معيارهاي مشخص (ناحيه‌بندي، دروازه ها، نقاط و ايستگاه‌ها)

-        طراحي فرآيند انجام آمارگيري (نيروي انساني موردنياز،‌ تعداد پرسنامه و حجم نمونه،‌ فرآيند جمع‌آوري و ورود داده)

-        آموزش پرسنل شركت مجري طرح بر مبناي ميزان ساعت و اهداف موردنظر

 


  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 لینک سامانه

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات