اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي


نشاني : زنجان - بلوارشيخ اشراق - خيابان راهداري تلفن: 6-33775024-024 كدپستي: 86548-45157
  
  
  
  
عبدالحسين علي اكبريمدير كل33462361- 024-
جواديوسفيمعاون راهداري33778036- 024-
علي مدقالچيمعاون حمل و نقل33783500- 024-
حمیدرضا نهاوندی پور معاون فني ونظارت33745405- 024-
اكبر بازدارمعاون توسعه مديريت و منابع انساني33773206-
بهاره نو‍ژنروابط عمومي33462369- 02433462363- 024
احمديتلفنخانه33772017-33772027-33775024-26و33784701-33787900-33780400-024-