​​​​​​​​​​

 بازارگاه های الکترونیکی

​​
دانلود فرم شماره 1- درخواست صدور مجوز فعاليت اپراتور بازارگاه الكترونيكي حمل‌نقل جاده‌اي كالا

- شركتهاي داراي پروانه فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي كالا : 

رديفنام تجاري بازارگاهنام شركتآدرس اينترنتي بازارگاهنام مديرعاملشماره تماستاريخ صدو ر مجوز
1ترابرنتتارا ترابرنتwww.taraabar.netكيوان جعفري فشاركي021-35095555960901
2آسان بارفناوران داده پردازش فرتاك رايانهwww.asanbar.irفرزانه ايزك شيري021-91005010960908
3مبيننوآور شبيه سازان بهينه (پيناپس)www.mobin.co.ir ميثم نايبي026-34477823960919
4ديزل بارايمن شتاب ايرانيانwww.dizelbar.comكيوان خدادادي021-22425599961006
5پايلاتجارت بين المللي پايلاwww.paylalogistics.comسليمان عسگري021-57894000961128
6ناورسافر مهر خاوندwww.naver.irهادي فروتن جزي031-95019000970208
7آي پينشبكه جامع رانندگان شجرانwww.ipinbar.netعلي اكبر كرمي1454970322​