احداث تكميل،بهسازي و نگهداري واحدهاي راهداري.pdf
  
اعتبار لازم براي مواد مصرفي ماشين آلات.pdf
  
اعتبار نوسازي ناوگان راهداري.pdf
  
الحاق به موافقتنامه هاي چندجانبه.pdf
  
امور مربوط به توسعه ونوسازي پايانه هاي مرزي.pdf
  
انعقاد قرارداد با شركت هاي بين المللي خارجي حمل مسافر.pdf
  
برگزاري آزمون تأسيس شركت هاي حمل ونقل بين المللي كالا.pdf
  
برنامه ريزي و ارزيابي روشنايي راه ها.pdf
  
تدوين موافقت نامه هاي دوجانبه يا چندجانبه.pdf
  
تمديد پروانه فعاليت شركت هاي بين المللي حمل و نقل مسافر.pdf
  
تمديد قرارداد با شركت هاي بين المللي خارجي حمل مسافر.pdf
  
تمديدپروانه فعاليت در حمل و نقل بين المللي مسافر.pdf
  
تنظيم يادداشت تفاهم كميته حمل و نقل.pdf
  
تهيه و مبادله مجوزهاي موردنياز تردد متقابل وسايل حمل ونقل كالا باكشورهاي خارجي طرف قرارداد_.pdf
  
توزيع اعتبارات ادارات كل راه و شهرسازي استانها.pdf
  
توسعه ناوگان ون بين شهري با استفاده از تسهيلات وام.pdf
  
صدور پروانه تردد.pdf
  
صدور مجوز بارگيري كاميون هاي خارجي.pdf
  
صدور مجوز شماره گذاري خودروي وارداتي.pdf
  
صدور مجوز فعاليت در حمل و نقل بين المللي مسافر.pdf
  
صدور مجوز موقت فعاليت در زمينه بازارگاه هاي حمل و نقل جاده اي كالا.pdf
  
صدور معرفي نامه توليدكنندگان علائم، حفاظ ها و تجهيزات ايمني راه ها.pdf
  
صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي.pdf
  
مديريت علائم و تجهيزات ايمني راه.pdf
  
نوسازي ناوگان اتوبوس بين شهري با استفاده از تسهيلات وام.pdf
  
نوسازي ناوگان باري بين شهري با استفاده از تسهيلات وام.pdf
  
نوسازي ناوگان سواري كرايه بين شهري با استفاده از تسهيلات وام.pdf
  
نوسازي ناوگان ميني بوس بين شهري با استفاده از تسهيلات وام.pdf