معاونت برنامه ریزی

معاونت
شرح وظايف معاونت
دفاتر زيرمجموعه

​معاونت برنامه ريزي

sign.jpegنظارت‌ بر تهيه و تدوين بودجه جاري و سرمايه‌گذاري سازمان و توجيه آن در مراجعمربوط.


sign.jpegنظارت بر تهيه و تنظيم برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت سازمان متناسب بربرنامه‌هاي كلان حمل و نقل.


sign.jpegنظارت بر اجراي برنامه‌هاي سازمان و تهيه گزارش‌هاي لازم.


sign.jpegنظارت ‌بر برنامه‌ها طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي سازمان و پيگيري آنها تا حصول نتايج مربوط.


sign.jpegنظارت بر اجراي برنامه‌هاي سازمان در راستاي تحقق اهداف و ماموريت‌هاي تعيين شده.


sign.jpegنظارت بر بهره‌برداري از سيستم‌هاي نظارت ترافيكي و گردآوري داده‌هاي برخط در راه‌ها و ديگر فضاهاي مرتبط.


sign.jpegنظارت بر مديريت ترافيك و اطلاع‌رساني تصادفات و نظارت مستمر بر وضعيت ترافيك جاده‌ها.


sign.jpegنظارت بر فرآيند اطلاع‌رساني از وضعيت جاده‌ها به مردم و نهادها و هماهنگي جهت تسهيل عبور و مرور براي رانندگان  و   مسافران.


sign.jpegنظارت بر اجراي آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مشاركت وسرمايه‌گذاريبخش غير دولتي در  احداث مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي، پايانه‌ها و تير پاركها.

sign.jpegنظارت بر فرآيند شناسايي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در حمل و نقل جاده‌اي.


sign.jpegنظارت بر نحوه نگهداري و بهره‌برداري از مستحدثات حمل و نقلي و انجام اقدامات مربوط به صدور موافقت اصولي احداث مستحدثات.


sign.jpegنظارت بر تدوين برنامه‌هاي ارتقاء ايمني عبور و مرور.


sign.jpegنظارت بر اجراي قوانين و مقررات مرتبط با ايمني راه‌ها در جاده‌هاي كشورها.


sign.jpegنظارت بر فرآيند بررسي و تجزيه و تحليل حوادث ترافيكي، خسارتها، مصدوميتها و تلفات ناشي از آن.


sign.jpegنظارت بر جمع‌آوري تحليل و ارزيابي آمار و اطلاعات پايه‌اي مرتبط با ايمني حمل و نقل جاده‌اي.


sign.jpegنظارت بر روش هزينه نمودن بودجه جاري و سرمايه‌گذاري سازمان.


sign.jpegهماهنگي براي فراهم‌سازي مقدمات  برگزاري مجامع عمومي، عادي و فوق‌العاده سازمان . 

sign.jpegمركز مديريت راه هاي كشور

sign.jpegدفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري

sign.jpegدفتر برنامه و بودجه

sign.jpegدفتر اطلاعات و ارتباطات

sign.jpegدفتر فنی و امور پیمانها