خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.MasafatYab.RouteWebPart.RouteWebPart, SPW.Webpart.MasafatYab, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=af65953d7a18a2ea پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 1f40fd9e-bd3f-b0ad-a78e-4196b050b112.

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.GoogleMapOffline.FilteredGoogleMapOfflineWebpart.FilteredGoogleMapOfflineWebpart, SPW.Webpart.GoogleMapOffline, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=12328f121d33f614 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 1f40fd9e-bd3f-b0ad-a78e-4196b050b112.