خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.MasafatYab.RouteWebPart.RouteWebPart, SPW.Webpart.MasafatYab, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=af65953d7a18a2ea پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 8db76f9f-5d8a-b0ad-a78e-4ca723f37761.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.MasafatYab.RouteWebPart.RouteWebPart, SPW.Webpart.MasafatYab, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=af65953d7a18a2ea پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.GoogleMapOffline.FilteredGoogleMapOfflineWebpart.FilteredGoogleMapOfflineWebpart, SPW.Webpart.GoogleMapOffline, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=12328f121d33f614 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 8db76f9f-5d8a-b0ad-a78e-4ca723f37761.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.GoogleMapOffline.FilteredGoogleMapOfflineWebpart.FilteredGoogleMapOfflineWebpart, SPW.Webpart.GoogleMapOffline, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=12328f121d33f614 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)