روال ها

  
  
اانعقاد قرارداد نگهداري و بهره‌برداري پاركينگ پايانه‌هاي بار _خودگردان_.pdf
  
انعقاد قرارداد تابلوهاي تبليغاتي.pdf
  
واگذاري غرف پايانه‌ها.pdf
  
واگذاري و فروش اموال غيرمنقول سازمان.pdf