پوشه: رياست
  
پوشه: بازرسي و ارزيابي عملكرد
  
پوشه: روابط عمومي
  
پوشه: فناوري اطلاعات و ارتباطات
  
پوشه: حقوقي
  
پوشه: دفتر فني و امور پيمانها
  
پوشه: ستاد مديرت حمل‌ونقل سوخت