معاونت حمل و نقل

معاونت
شرح وظايف معاونت
دفاتر زيرمجموعه

معاونت حمل و نقل​

sign.jpegنظارت بر ايجاد تسهيلات لازم به‌منظور حضور فعالانه‌تر بخش‌غيردولتي در صنعت حمل و نقل .

 
sign.jpegنظارت بر نحوه عملكرد پايانه‌هاي مرزي و شناسايي تنگناها و مشكلات جهت ساخت پايانه‌هاي جديد مورد نياز.


sign.jpegنظارت، بررسي و توان سنجي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور به‌منظور بهينه نمودن آن.


sign.jpegنظارت بر بكارگيري تجهيزات و فن‌آوري‌هاي نوين در كنترل ايمني حمل و نقل جاده‌اي.


sign.jpegنظارت بر بكارگيري نظام‌نامه‌هاي مناسب جهت جمع‌آوري و بهره‌برداري از آمار و اطلاعات پايه‌اي مرتبط با امور ترافيك شامل: تردد، تصادفات، تخلفات ‌و...


sign.jpegنظارت بر تنظيم و طراحي سياست‌ها، خط‌مشي‌هاي مربوط به جابه‌جائي كالا و مسافر بر اساس ميزان تحولات بار و مسافر، تعداد و مشخصات ناوگان ترابري جاده‌اي.


sign.jpegنظارت، بررسي و سياست‌گذاري در خصوص فعاليت شركت‌ها و موسسات حمل و نقل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات داخلي و بين‌المللي در جهت ارتقاء خدمات.


sign.jpegنظارت بر حسن اجراي موافقتنامه‌ها، يادداشت‌هاي تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي چند جانبه.


sign.jpegنظارت بر امر تهيه و مبادله پروانه‌هاي مورد نياز جهت تردد وسائط حمل و نقل داخلي و خارجي.


sign.jpegنظارت بر نحوه انجام بررسي‌ها و مطالعات لازم در راستاي تسهيل و توسعه ( گسترش ) عمليات حمل و نقل ترانزيتي كالا و مسافر.


sign.jpegنظارت بر تهيه، تنظيم و پيگيري اجراي برنامه‌هاي لازم به‌منظور هماهنگي حمل و نقل مسافر، كالا و خدمات حمل و نقل   روستايي جهت ارائه به مراجع ذيربط.


sign.jpegنظارت بر بررسي‌هاي لازم و پيشنهاد در زمينه نرخ خدمات حمل و نقل كالا و  مسافر.


sign.jpegنظارت بر برنامه‌ريزي و برآورد تعداد و مشخصات ناوگان حمل و نقل عمومي كالا، مسافر و نحوه تامين آن.


sign.jpegنظارت و اجراي مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در زمينه حمل و نقل كالا و  مسافر.


sign.jpegنظارت بر تنظيم و تدوين برنامه‌ها و مصوبات مربوط به شوراي ساماندهي مبادي زميني كشور.


sign.jpegبررسي و نظارت بر عملكرد كميسيون‌هاي رسيدگي و حل مشكلات حمل و نقل جاده‌اي.


sign.jpegپشتيباني از شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي حمل و نقل در چارچوب قوانين و مقررات و سياست‌هاي برنامه توسعه كشور.


sign.jpegنظارت بر برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي بخش و طرح‌هاي ارتقاﺀ فرهنگي در حوزه حمل و نقل جاده‌اي.


sign.jpegتدوين سياست‌ها و رويكردهاي آموزشي و فرهنگي دست‌اندركاران بخش حمل و نقل جاده‌اي متناسب با اهداف كلان سازمان.


sign.jpegنظارت بر اجراي ضوابط و شرايط فعاليت موسسات و مجريان آموزشي بخش.


sign.jpegنظارت بر سيستم و بانك اطلاعاتي آمار و اطلاعات آموزش شاغلين بخش.

sign.jpegدفتر حمل و نقل كالا

sign.jpegدفتر حمل و نقل مسافر

sign.jpegدفتر ترانزيت و حمل و نقل بین المللی

sign.jpegدفتر ایمنی و ترافیک