معاونت راهداري

معاونت
شرح وظايف معاونت
دفاتر زيرمجموعه

معاونت راهداري

sign.jpegمطالعه و هماهنگ نمودن طرح‌هاي پيشنهادي در امور راهداري و نظارت بر تهيه ضوابط و معيارهاي فني و اجرائي به‌منظور توسعه‌ شبكه راه‌ها در سطح كشور.

 
sign.jpegنظارت و همكاري در امر برنامه‌ريزي راهداري و اقدام در جهت برقراري ارتباط مستمر ميان سازمان و ادارات كل  راه و ترابري  استان‌ها.

 
sign.jpegنظارت و برنامه‌ريزي به‌منظور استفاده بهينه از امكانات راهداري و ماشين‌آلات موجود در برقراري و ارتقاﺀ سطح عبور و مرور در راه‌هاي كشور.

sign.jpegنظارت بر تهيه و ارائه طرح‌ها، پروژه‌ها و روش‌هاي پيشنهادي در زمينه نگهداري راه‌ها، ابنيه فني و تجهيزات ماشين‌آلات.

 
sign.jpegتصويب دستورالعمل‌هاي فني و اجرائي جهت نگهداري راه‌ها، ابنيه فني،ماشين‌آلات و  ابلاغ  آنها به واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنها.


sign.jpegنظارت بر انتخاب مهندسين مشاور و نحوه فعاليت و عملكرد آنان و بررسي گزارشات ارائه شده از طرف مهندسين مشاور طرف قرار داد.


sign.jpegنظارت بر تهيه و تدوين ضوابط  و استانداردهاي راه‌ها و تعيين ميزان حريم راه به منظور طرح در كميسيون تعيين حريم .


sign.jpegمطالعه و بررسي كليه راه‌هاي كشور با توجه به وضعيت اقليمي هر منطقه.


sign.jpegنظارت بر تهيه و ارائه طرح‌هاي تاسيساتي، روشنائي، تهويه تونل‌ها و نحوه اجراي طرح‌هاي مذكور پس از تصويب و ابلاغ آنها به  واحدهاي ذيربط.


sign.jpegنظارت بر تهيه و تنظيم طرح‌هاي مورد نياز در امور راهداري و روش‌هاي بكارگيري كليه امكانات موجود از قبيل: نيروي انساني، ماشين‌آلات، مصالح.


sign.jpegنظارت بر فعاليت‌هاي ادارات كل راه و ترابري در امور راهداري و انجام هماهنگي اي لازم.


sign.jpegبررسي كاركردهاي مهندسين مشاور و پيمانكاران طرف قرارداد و صدور اجازه پرداخت به اداره كل امور مالي و در آمد.

sign.jpegدفتر نگهداري راه ها

sign.jpegدفتر نگهداري ابنيه فني راه ها

sign.jpeg​دفتر  توسعه ايمني راه و حريم

sign.jpegدفتر  نظارت بر بهره برداری آزاد راهها

sign.jpegدفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آلات