حریم مصوب راه ها

با توجه به مفاد آئين‌نامه اجرايي تبصره 1 ذيل ماده 17 قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 16/11/81 هيئت وزيران و اصلاحيه بعدي مورخ 5/5/84 آن، احداث ديوار، ساختمان و تاسيسات مي‌بايستي بعد از نوار تاسيسات زيربنائي كه براي راههاي استانهاي گيلان، مازندران و گلستان 15 متر و براي راههاي ساير استانهاي كشور 30 متر بعد از حريم مصوب تعيين گرديده است، انجام شود و كاربري نوار ياد شده فقط براي عبور تاسيسات زيربنائي نظير خطوط لوله‌هاي نفت آب، گاز، فاضلاب و شبكه‌هاي مخابرات و برق و نيز توسعه حريم و احداث پاركينگ خواهد بود.

  
  
پوشه: Data
  
main.swf
  
rahbaran111.htm