اطلاعات مربوط به صدورموافقت اصولي، مجتمع ها تيرپارك ها و شهرك هاي حمل‌ونقل (پايانه عمومي بار).pdf
  
قدمها و فعاليتها.pdf
  
طرح جامع مجتمع_هاي خدماتي    رفاهي.pdf
  
طراحي تيپ منظر و معماري مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي.pdf