قدمها و فعاليتها.pdf
  
اطلاعات مربوط به صدور موافقت اصولي مجتمع‌ها ، تيرپاركها و شهركهاي حمل‌ونقل (پايانه عمومي بار).pdf
  
طرح جامع مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي.pdf
  
طراحي تيپ منظر و معماري مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي.pdf