متاسفانه، مشکلی بوجود آمد

قسم کنترل 'CurrentDateWebpart.CurrentDateWebPart.CurrentDateWebPart' در این صفحه مجاز نیست. قسم CurrentDateWebpart.CurrentDateWebPart.CurrentDateWebPart, CurrentDateWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f4e6ef2b7ad3007 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.