اخبار استان بوشهر

  
  
  
دیدار رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مدیران و مسئولان تشکلهای حمل و نقلی بوشهر1398/03/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
ایجادشرکت های حمل ونقل توانمند کالادرشهرهای بزرگ وتقویت شرکت مالکی ازجمله اولویت های سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای است مهندس حسن نیامعاون وزیراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوردردیداربانمایندگان تشکلهای صنفی حمل ونقل کالا ومسافر بوشهربااعلام این مطلب افزود: بخش قابل توجهی ازمشکلات موجوددربخش جابجایی بارکشورناشی ازراننده محوری ونبودشرکت های حمل ونقل توانمنداست که تلاش می کنیم باتشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری وبهره گیری ازمنابع بانکی نسبت به ایجادشرکت های توانمنددرشهرهای بزرگ این نقیصه رابرطرف کنیم وی افزود: شرکت های حمل ونقل توانمندبدانگونه که درقانون آمده بابرخورداری ازتعدادقابل توجهی کامیون وبهره گیری ازظرفیت منطقه ای میتوانند درمواقع ضروری وتنگناها مشکلات بخش حمل ونقل جاده ای رابرطرف کنند معاون وزیرراه وشهرسازی تصریح کرد:وجوبیش از340هزارکامیون خودمالکی ونه شرکت مالکی چالش های جدی رادرحوزه جابجایی باروبهره وری حمل ونقل ایجادکرده که چنانچه درقالب شرکت مالکی ساماندهی شوندبخش قابل توجهی ازمشکلات موجودرابرطرف خواهندکرد مهندس حسن نیاباتوجه به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی برای اولویت وبکارگیری ناوگان ملکی شرکت های حمل ونقل برای حمل بار باتوجه به مسئولیت آنهادرمقابل صاحبان کالا افزود:این امرنیازمندبررسی بیشتراست امادرشرایط کنونی که دربسیاری ازاستانها ازجمله خوزستان وفارس برداشت محوصلات کشاورزی خصوصا گندم شروع شده میتوان ازظرفیت کامیونهای ملکی شرکت ها کمک گرفت رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دربخش دیگری ازصحبت های خودبه لزوم تعادل بین خواسته های استانی وملی دربخش حمل ونقل تاکیدکرد وگفت:برای رسیدن به تعادل بین خواسته رانندگان ،شرکت های حمل ونقل ،تشکلهای صنفی وکانون های مراکز بارنیازمندتعامل بیشتر منطقه ای هستیم ازاین انتظارمی رودمسئولان مربوطه تعامل بیشتری بایکدیگربرقرارنمایند وی همچنین درپاسخ به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی بخش مسافراستان باموضوع مشکل ایجادشده باراه اندازی طرح خط سیربرای شرکت های بومی تصریح کرد:یکی ازدغدغه های مادرسازمان راهداری به حداقل رساندن چالش های بخش حمل ونقل مسافرباآغازبکارخط سیریاشرکت های حمل ونقل توانمندمسافراست که امیدواریم دراین زمینه نیز بادقت لازم اشکالات طرح راشناسایی وبرطرف کنیم معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور همچنین به برنامه جدی سازمان برای به حداقل رساندن مشکلات رانندگان اشاره کرد وافزود: بامشارکت صنعت ومعدن وتجارت درصددهستیم ازهفته اینده درپایانه ها وشهرک هی حمل ونقل بار به کامیونهایی که درطرح بزرگ جابجایی کالاهای اساسی ومحصولات کشاورزی مشارکت می کنندلاستیک،روغن وقطعات پرمصرف راارایه کنیم مهندس حسن درپایان سخنان خودضمن تقدیرازتلاش ها وخدمات تشکلهای صنفی حمل ونقل استان بوشهردرمواقع ضروری،اظهارامیدواری کرداین تشکلهاباهماهنگی مدیریت استان این بارنیز بااعزام کامیون به بندرامام خمینی (ره )مادرجابجایی بموقع کالاهای اساسی یاری کنند
تجلیل ازخدمات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرکمک رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان باحضور معاون وزیر راه و شهرسازی 1398/03/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
درآیینی باحضور مهندس حسن نیا معاون وزیرراه و شهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ،مهندس قربانی عضوهیات عامل ومعاون حمل ونقل این سازمان ،مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وراه وشهرسازی استان وجمعی ازمدیران وکارکنان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای ازتلاشهاوخدمات 54تن از نیروهای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرخدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شد دراین آیین مهندس حسن نیامعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربااشاره به خدمات بی بدیل راهداری وحمل ونقل درمناطق سیل زده استانهای گلستان،لرستان وخوزستان گفت: خدمات کم نظیری شامل بازگشایی راه،پاکسازی محورها،ایجادپل موقت وتعمیرومرمت محورهای ارتباطی وهمچنین رساندن مایحتاج ضروری این مناطق باهمکاری ادارات راهداری وحمل ونقل استانها،تشکلهای صنفی وپیمانکاران طرف قرارداددرمناطق سیل زده صورت گرفته که تقدیرورضایت مندی مردم ومسئولان را درپی داشته است وی افزود:نیروهای راهداری استان بوشهرازجمله نیروهایی بودندکه درروز های نخست جاری شدن سیل به لرستان وخوزستان اعزام شدند وآنگونه که خودم ازنزدیک شاهدبودم انصافا خدمات ارزشمندی رانیز انجام دادند مهندس حسن نیابااظهارخرسندی ازحضوردرجمع راهداران حاضردرکمک رسانی به مناطق سیل زده تصریح کرد:برای من حضوردرجمع شماکه باجان ودل به مردم لرستان وخوزستان کمک کردیدافتخاربزرگی است وازاینکه امروز درجمع صمیمی شماهستم بسیارمسرورم معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: توفیق خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور افتخار ارزشمندی است و من امروز اینجا هستم تا بعنوان خادم شما درسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ازتلاشهای شما تقدیرکنم در این آیین همچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باقدردانی ازحضورمعاون وزیرورییس سازمان درجمع همکاران اعزامی به استانهای لرستان وخوزستان گفت: برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان مجموعا 50نفرنیروی ماهرومتخصص راهداری درقالب چهاراکیپ با43دستگاه ماشین الات سنگین شامل 3دستگاه لودر،3دستگاه بلدوزر،2دستگاه بیل مکانیکی،6دستگاه کمرشکن،20دستگاه کمپرسی ،1دستگاه گریدر،2دستگاه غلطک،1 دستگاه آب پاش باپشتیبانی 4دستگاه وانت و1دستگاه کامیونت به این دواستان اعزام شدند وی افزود: درماجرای کمک رسانی به ماطق سیل زده ، همچنین 13دستگاه لودر وکمپرسی پیمانکاران طرف قرارداد وشهرداری های استان هم درقالب اکیپ های مختلف ساماندهی وبه این مناطق اعزام شدند مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهرتصریح کرد: بیش از60دستگاه کامیون شامل 10دستگاه از اداره کل و50 دستگاه ازشرکت های حمل ونقل کالابهم نیازمندی های مناطق سیل زده رابدون دریافت هیچگونه وجهی جابجا نمودند درپایان این مراسم بااهداء لوح تقدیرازخدمات 54تن ازراهداران وهمچنین تشکلهای صنفی وپیمانکاران طرف قرارداد درکمک رسانی به استانهای سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شد
تقدیرمعاون وزیرراه وشهرسازی ازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر1398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
مهندس حسن نیامعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباراسال نامه ای ازمهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای به خاطرکاهش متوالی سه ساله تلفات ناشی ازتصادفات ترافیکی درراههای برون شهری وروستایی دراستان بوشهرتقدیرکرد معاون وزیرراه وشهرسازی خطاب به مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آورده است:بدون تردیدکاهش تلفات رانندگی وافزایش ایمنی درراهها نیازمندتلاش جدی،بی وقفه،عزم همگانی وازهمه مهمتربه کاربستن سازکارمدیریتی است مهندس حسن نیادرادامه افزوده است: لازم می دانم ازآن مدیریت وهمکاران تلاشگردراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای که باعنایت حق تعالی وباتلاش چشمگیروهمچنین بکارگیری ازتمام ظرفیت های موجوددراستان موفق به کاهش سوانح رانندگی وارتقای ایمنی راهها وحمل ونقل استان بوده ایدتقدیروتشکرنمایم رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباامیدبه تدوام روندکاهشی تلفات رانندگی دراستان تصریح کرده است:همکاری وتعامل باسایردستگاههای مسئول حوزه ایمنی به ویژه استفاده ازظرفیت های کمیسون اجرایی ایمنی استان میتواندموجب ادامه این رونددرسال های آتی باشدکه امیدوارم موردتوجه واقع شود گفتنی است درسال 97مجموعا تعداد199نفربراثرحوادث ترافیکی درمعابربین شهری وروستایی استان جان خودراازدست داده اندکه باتوجه به تلفات 214نفری استان درسال 96 خوشبختانه تلفات7درصدکاهش یافته است
نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال981398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
نخسیتن نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 98باتاکیدبرضرورت همگرایی ،تعامل وصرفه جویی برگزارگردید درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااشاره خدمات واقدامات بخش راهداری وحمل ونقل درنوروز امسال گفت:درنوروز 98راهداری وحمل ونقل جاده ای دردوبخش راهداری وحمل ونقل خدمات قابل توجهی جهت رفاه ،ایمنی وآسایش مسافران نوروزی،ریزش برداری حاصل ازبارندگی ودرادامه آن نیز دربازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل بندهای حفاظتی درخوزستان انجام دادکه موردتوجه وتقدیرمسئولان سازمان واستان قرارگرفته است وی افزود: دراجرای طرح نوروزی ودربخش راهداری ما امسال17ایستگاه یکدست راهداری رابه کمک 300نیروی راهداری درمدخل ورودی استان، مناطق حساس راهها وراهدارخانه ایجادو220دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین راهداری رابرای خدمات رسانی به مسافرین نوروزی درآنها مستقرکردیم که باپراکنش مناسب وهمپوشانی لازم نیز همراه بودند دبیرکمیته حمل ونقل سفرهای نوروزی استان همچنین گفت: دربخش حمل ونقل هم علاوه برایجادوراه اندازی ستادویژه سفرهای نوروزی دراداره کل، باهمکاری تشکلهای صنفی حمل ونقل مسافرضمن آماده سازی ناوگان عمومی، پیش فروش وعرضه اینترنتی بلیت سفر،کنترل فنی ناوگان مسافری ،نظارت برخدمات شرکت های حمل ونقل مسافر وجابجایی بموقع مسافرین رامدنظرقراردادیم مهندس علم تصریح کرد: درنوروزامسال ماهمزمان شاهدتلاش بی وقفه همکاران جهت ریزش برداری وبازگشایی بموقع محوراهرم به فراشبند وپاکسازی وبازگشایی محورساحلی بوشهربه گناوه ازگل ولایی ناشی ازبارندگی دراستان وهمچنین حضوربموقع ،عزتمندومنظم همکاران برای پاکسازی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل دراستانهای لرستان وخوزستان بودیم که نقطه عطفی درکارنامه راهداری استان است وی دربخش دیگری ازصحبت های خودبه ضرورت پیگیری مدیران شهرستانها برای جذب اعتبارات راهداری اشاره کرد ویادآورشد:جذب حداکثری اعتبارات راهداری درهرشهرستان ازاهم وظایف مدیران شهرستانهاست که این امرنیزباارتباط خوب با فرمانداران وحضور موثردرجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستانهاقابل دسترسی است وی درپایان ضمن قدردانی ازحضورارشمندوبی پیرایه همکاران وخدماتی که آنهادراستانهای لرستان و خوزستان انجامی دهند افزود: حضورنیروهای مادرمناطق سیل زده بدون پشتیبانی فنی وخدماتی واحدهای ستادی امکان پذیرنبودکه لازم است ازهمه ارکان اداره کل که دراین راه زحمت کشیده اندقدردانی نمایم
اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان1398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:تاکنون درقالب چهاراکیپ راهداری 50نفرنیروی ماهرومتخصص و43دستگاه ماشین آلات سنگین ازاستان به استانهای لرستان وخوزستان اعزام شده است وی افزود: ماشین آلات سنگین اعزام شده شامل 3دستگاه لودر3دستگاه بلدوزر،2دستگاه بیل مکانیکی ،4کمرشکن ،17کمپرسی و یکدستگاه غلطک باپشتیبانی 4دستگاه وانت و1دستگاه کامیونت ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و13دستگاه لودروکمپرسی ازشهرداری ها وپیمانکاران طرف قراردادبوده که درقالب چهاراکیپ فنی وظیفه بازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل بندوترمیم بندهای خاکی اطراف شهرهاوروستاهای خوزستان رابرعهده داشته اند وی افزود:دربخش حمل ونقل وجابجایی کمک های مردمی وامکانات موردنیازدستگاههای امدادی هم دراین مدت 50دستگاه کامیون بخش حمل ونقل بارو1دستگاه اتوبوس بخش مسافر حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای کمک های مردمی وامکانات دستگاههای کمک رسان راکه شامل خدمات دارویی،غذایی،چادر،لوله ،قایق ونیروی انسانی بوده بصورت رایگان به دواستان سیل زده منتقل نموده است مهندس علم ازاظهاررضایت وقدرانی مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ومسئولان محلی ازاکیپ های اعزامی ازاستان خبردادوتصریح کرد:باحضوروآغازپاکسازی راه روستایی چولهول تنهاراه دسترسی به معمولان دراستان لرستان که یک راه روستایی بودوکارکردن درآن شرایط بسیارسخت می نمودهمکاران اعزامی باجان ودل واخلاص مثال زدنی راه کمک رسانی به این شهرسیل زده راهموارکردندکه موردتحسین معاون وزیرراه وشهرسازی ومسئولان محلی قرارگرفت مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: بافروکش کردن سیل در لرستان واتمام امدادرسانی های اولیه، 25کیلومترازراه بشدت آسیب دیده معمولان به پل دختربه استان بوشهرواگذارشد که تاکنون بیش از2هزارنفرساعت کاردراین محوربوسیله اکیپ اعزامی راهداری انجام ونقاط آسیب دیده ترمیم گردیده است وی افزود:بااستقراراکیپ های اعزامی ازبوشهربه خوزستان نیزاین اکیپ ها کارایجاد وترمیم سیل بندخاکی سلمان راکه سدومانع اصلی ورودآب رودخانه کارون به شهراهوازرابرعهده داشتندودرآن لحظات دلهره آوراجازه ندادندشهراهوازبه زیرآب برودودرادامه نیزدرسایرمناطق خوزستان خصوصاکمربندی اهوازبه ایفای نقش پرداختند مهندس علم اضافه کرد:این درحالی بودکه دراستان نیز بدلیل ریزش کوه درمحوراهرم به فراشبند بعدازبارندگی فروردین ماه وبه زیرآب رفتن محورساحلی بوشهربه گناوه نیروهای ما وظیفه پاکسازی وبازگشایی این دومحورراهم برعهده داشتند مهندس علم گفت: باوجود نیازبه نفرات وماشین آلات اعزام شده دراستان ،اکیپ هااعزامی تا نیازمسئولان در منطقه خواهندماندوبه خدمت دهی درمناطق سیل زده ادامه خواهندداد
بازگشت نیروهای راهداری استان بوشهر ازمناطق سیل زده1398/02/21روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای: اکیپ های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  بوشهرکه برای کمک به بازگشایی وپاکسازی محورهای ارتباطی لرستان وجلوگیری ازورودآب به شهرهای خوزستان به این دواستان اعزام شده بودندپس ازپایان موفقیت آمیز ماموریت خودبه استان برگشتند​.

نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال981398/02/10روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​​نخسیتن نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 98باتاکیدبرضرورت  همگرایی ،تعامل وصرفه جویی  برگزارگردید .​

اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان1398/02/10روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:تاکنون درقالب چهاراکیپ راهداری 50نفرنیروی ماهرومتخصص و43دستگاه ماشین آلات سنگین ازاستان  به استانهای لرستان وخوزستان اعزام شده است.​

موفقتی دیگربرای خادمان مردم در اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرخدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان1398/01/22روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

به گزارش رابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهربر اساس ارزیابی های میدانی نمایندگان سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ازعملکرد گروههای امدادی وعملیاتی راهداری مستقردرمناطق سیل زده لرستان ،اکیپ اعزامی استان بوشهر درمیان سایرگروههای اعزامی ازاستانها، متشکل از30نیروی متخصص و ماهرراهداری و20دستگاه انواع ماشین الات سنگنین که ازفردای سیل ویرانگرلرستان بادستورمعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری ، دراین استان مستقرشده اند طبق پیمایش و رصد کارکرد ماشین آلات  راهداری مستقردرلرستان بهترین و بیشترین کارکرد ، راندمان وعملکرد را بر اساس خروجی gps مستقر بر ماشین آلات بین سایراکیپ های اعزامی راهداری ازسراسرکشور را داشته است.،

همه محورهای ارتباطی استان باز است ورفت آمد در آنهاجریان دارد1397/09/04روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:باوجودبارش های اخیروطغیان بعضی ازرودخانه های فصلی همه محورهای ارتباطی استان بازاست ورفت آمددرآنها جریان دارد.

1 - 10بعدی
منوي اخبار