مزايده و مناقصه

  
  
  
فراخوانآگهي فراخوان عمومي(نوبت اول)1398/12/29
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 216-75-981398/12/01
مناقصهتمديد زمان آگهي مناقصه شماره 216-75-981398/12/04

 آرشيو مزايده ها و مناقصه ها

  
  
  
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مهندسين مشاور جهت ارزيابي و رتبه‌بندي مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و تيرپارك‌ها با طراحي نرم‌افار تحب وب به شماره 17-75-981398/11/21
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 214-75-981398/11/02
مزايدهآگهي مزايده عمومي فروش املاك و مستغلات شماره 20980044490000011398/10/24
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 213-75-981398/10/18
فراخوانفراخوان انتخاب مشاور به روش QCBS به شماره 15-75-981398/09/28
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مهندسين مشاور جهت ارزيابي و رتبه بندي مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و تيرپارك‌ها با طراحي نرم افزار تحت وب به شماره 16-75-981398/09/28
مناقصهفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريد البسته ايمني راهداري به شماره 212-75-981398/09/24
فراخوانفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 211-75-981398/09/13
مزايدهآگهي انجام مزايده اموال منقول نوبل دوم (يك دستگاه كشتي ايران سير 1)1398/09/10
فراخوانفراخوان شناسايي سرمايهء‌گذار احداث پل عابر پياده به شماره 208-75-981398/07/30
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي (فشرده ) دو مرحله‌اي به شماره 210-75-981398/07/24
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مهندسين مشاور به شماره 13-75-981398/07/23
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي احداث ساختمان اصلي پايانه مرزي راي در اذربايجان غربي به شماره 209-75-981398/07/01
فراخوانآگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 12-75-981398/06/21
مناقصهآگهي مزايده عمومي فروش املاك و مستغلات به شماره 3-75-981398/06/02
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 204-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 205-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 206-75-981398/04/05
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 207-75-981398/04/05
مناقصهتجديد فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دومرحله‌اي به شماره 202-75-981398/03/28
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 203-75-981398/03/28
فراخوانآگهي فراخوان عمـومي1398/03/01
فراخوانآگهي فراخوان عمومي1398/02/31
مناقصهفراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دومرحله‌اي به شماره 201-75-981398/02/24
فراخوانآگهي فراخوان عمومي1398/02/21
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 196-75-971398/02/15
فراخوان198-75-97-فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره -1398/02/15
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 197-75-971398/02/15
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 199-75-971398/02/15
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي بصورت فشرده به شماره 200-75-981398/02/14
1 - 30بعدی